Системи за финансово управление и контрол (СФУК)

Системата за финансово управление и контрол е изключително важна за всяко едно предприятие независимо от стопанската област в която работи. Тя дава сигурност, че предприятието ще постигне целите, за които е създадено и си е поставило. За предприятията от публичният сектор тази дейност е регламентирана със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и допълнителните указания на МФ утвърдени със заповед N ЗМФ 184/06.03.2020 г. включващи: Методически насоки по елементите на елементите на финансовото управление и контрол, Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор, Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор, Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите от публичния сектор.

В чл.2 закона урежда това задължение:

Чл. 2. (1) Разпоредбите на закона се прилагат в организациите от публичния сектор.

(2) По смисъла на този закон организации от публичния сектор са:

1. бюджетните организации по смисъла на Закона за публичните финанси, както и общинските предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост;

5. организациите, разпореждащи се със средства, гарантирани от Република България;

6. организациите, разпореждащи се със средства по ZMFфондове и програми от Европейския съюз;

7. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;

8. търговските дружества, включително лечебните заведения, с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала;

9. търговските дружества, чийто капитал е изцяло собственост на дружествата по т. 8.

 

С този закон Държавата си гарантира опазването и ефективното управление на публичните средства. Изграждането на такава система е в интерес на всеки един собственик на предприятие без значение от икономическата дейност на развитие. Ето защо моят съвет към всеки един предприемач, управител на предприятие в частния сектор, мениджър да се запознае с този закон. Без значение е факта, че той се отнася за предприятията от публичния сектор. Интереса обаче на собствеността предполага, че всяко едно предприятие без значение дали е частно или държавно трябва да изгради такaва система в зависимост от размерите и дейността си.

Закона като цяло стъпва на петте елемента на COSO, като ги въвежда чрез чл.10:

Чл. 10. (1) Ръководителите на организациите по чл. 2 осъществяват финансовото управление и контрол чрез следните взаимносвързани елементи:

1. контролна среда;

2. управление на риска;

3. контролни дейности;

4. информация и комуникация;

5. мониторинг.

 

Нека разгледаме тези пет елемента в тяхната същност и как те се изпълват със смисъл и съдържание, когато управлението на едно предприятие целенасочена работи за това. Формалното отношение към изграждането на такива системи води до лошо управление на ресурсите на предприятието. Не са редки случаите, в които на въпроса „Имате ли изграден СФУК в предприятието“ отговора е „Имаме някакъв. Сложили сме го там в един класьор“, но при този отговор изводът е само един: Има някакви написани правила, за които знае само техния създател, но изпълнителите по веригата нямат и представа за тяхното съществуване и на практика те не са действащи. Създаването на проформа нормативни документи не може да гарантира изпълнението на целите, за които е създадено предприятието.

 

 

Вижте цялата статия...