Организацията на счетоводната отчетност в предприятията - предпоставка за честно и вярно съставяне на неговите отчети и набор от управленски справки

Отдавна обмислям тази статия. Иска ми се да бъда правилно разбрана, особено от хората, които смятат, че сметкоплана на едно предприятие е „формалност“ наложена от учебниците по счетоводство. Преди известно време една моя колежка цитира своя преподавателка: „сметкоплана на едно предприятие може да бъде само от две сметки: едната активна, а другата пасивна“. Не се бях замисляла за това. Наистина е така. Права е била госпожата. Съвсем различен е въпроса колко това ще ни свърши работа, когато се наложи да правим справки и да изведем информацията от тези две сметки, за да изготвим финансовия отчет, освен ако не сме добре обмислили какви партиди да имат тези две сметки.

Вижте цялата статия

Методически насоки при консолидирането на финансови отчети на група предприятия

Задължението за съставяне на консолидирани финансови отчети възниква съгласно Закона за счетоводство Раздел IV Консолидирани финансови отчети. Чл. 31 определя, че консолидиран финансов отчет се съставя от предприятието майка по правилата на съответстващите счетоводни стандарти национални или международни. Чл.32 определя, че малките групи могат да не съставят консолидиран финансов отчет. Тази привилегия обаче не касае малките групи, в които поне едно от предприятията е от обществен интерес. Това обаче далеч не означава, че независимо от това, че няма законово изискване групата не може да изготви такъв отчет, тъй като това е в интерес на собствениците, а и често изискване от кредитиращите институции.

Праговете за малка група са същите като за малко предприятие:

Чл. 21 ал.2 от ЗС Малки групи са групи предприятия, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември на текущия отчетен период, не надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя:

1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души

 

Вижте цялата статия...

Изготвяне на отчетни форми от оборотна ведомост

Оборотната ведомост систематизира салдата и оборотите на Активите, Пасивите, Капитала, Приходите и Разходите в отделни сметки за определен период. Някои колеги смятат, че не е необходимо оборотната ведомост да отговаря на 100% на четирите отчетни форми. По-важно е отчетните форми да са „честно и вярно“ съставени. Ето защо за тях не е важно например краткосрочната част на един банков кредит да е осчетоводена по сметка за краткосрочни задължения към банкови институции стига тази краткосрочна част да е отделена „на ръка“ в баланса. Аз не искам да споря с тези колеги, защото от гледна точка на отчетната форма разгледана сама за себе си това е точно така. Моята гледна точка, обаче е различна. За мен оборотната ведомост на едно предприятие трябва да е „огледало“ на дейността му. Сметките от сметкоплана му трябва да бъдат шифрирани по подходящ начин, който да може правилно да отрази видовете: Активи, Пасиви, Капитал, Приходи и Разходи. Всяка група транзакции трябва да е ясно по кои сметки и как се записват. Това е един предхождащ процес на осмисляне на дейността и на „честното и вярно“ представяне в последствие в отчета. Самите отчетни форми се „извличат“ от текущата счетоводна база данни и всяка една счетоводна сметка трябва да е предварително ясно къде ще се отрази в отчета. Една част от счетоводните системи предлагат автоматизирано съставяне на четирите отчетни форми. За да може това да се случи трябва да се изгради сметкоплана по подходящ за съответното предприятие начин и всички транзакции да са отчетени, включително тези за отчитане на краткосрочна част на задължение, обезценки, преоценки, прекласификации и т.н.

Макар че част от счетоводните системи предлагат изготвяне на Баланс, ОПР, ОПП и ОСК много счетоводители използват и MS Excel като софтуер, с който да довърши работата по изготвянето на отчета. Това е така, защото MS Excel предлага възможността към всяка една от статиите в Баланса и ОПР да се заложат „бележките“ и съответно да се изгради подходящ „контрол“ за равнение между отделните елементи и съответните бележки. Повечето счетоводители имат изградени шаблонни файлове за съответното предприятие и работят директно с оборотна ведомост и главна книга в MS Excel за изготвянето на отчета. И тук вече започват неволите!

Вижте цялата статия...

Проверка на пълнотата на покупките

 

От известно време на сайта на НАП всяка една фирма може да получи справка за покупките, които е извършила през определен месец, която се изготвя от подадената информация в дневниците на контрагентите. По този начин всяка една фирма може да сравни дневниците на покупките, които тя е изготвила за съответния месец и да извърши контрол за пълнотата на осчетоводените покупки.

Някои колеги биха казали, че това е изрично да се прави, защото е възможно някои фактури за покупки да не бъдат осчетоводени в месеца, за който се отнасят , а преднамерено да бъдат оставени за осчетоводяване в следващ месец. Това е така, но ако при това сравнение само тези фактури се появят като разлики ние ще преценим, че информацията в изготвените от фирмата дневници на покупките не съдържат несъответствия.

С една такава проверка обаче ние можем да открием навреме и следните несъответствия:

А) Не предадени фактури за покупки в счетоводството;

Б) Предадени фактури в счетоводството, но не отчетени от контрагентите;

В) Фактури, които са отчетени по различен начин във фирмата и при контрагента;

 

Вижте цялата статия...