Изготвяне на отчетни форми от оборотна ведомост

Оборотната ведомост систематизира салдата и оборотите на Активите, Пасивите, Капитала, Приходите и Разходите в отделни сметки за определен период. Някои колеги смятат, че не е необходимо оборотната ведомост да отговаря на 100% на четирите отчетни форми. По-важно е отчетните форми да са „честно и вярно“ съставени. Ето защо за тях не е важно например краткосрочната част на един банков кредит да е осчетоводена по сметка за краткосрочни задължения към банкови институции стига тази краткосрочна част да е отделена „на ръка“ в баланса. Аз не искам да споря с тези колеги, защото от гледна точка на отчетната форма разгледана сама за себе си това е точно така. Моята гледна точка, обаче е различна. За мен оборотната ведомост на едно предприятие трябва да е „огледало“ на дейността му. Сметките от сметкоплана му трябва да бъдат шифрирани по подходящ начин, който да може правилно да отрази видовете: Активи, Пасиви, Капитал, Приходи и Разходи. Всяка група транзакции трябва да е ясно по кои сметки и как се записват. Това е един предхождащ процес на осмисляне на дейността и на „честното и вярно“ представяне в последствие в отчета. Самите отчетни форми се „извличат“ от текущата счетоводна база данни и всяка една счетоводна сметка трябва да е предварително ясно къде ще се отрази в отчета. Една част от счетоводните системи предлагат автоматизирано съставяне на четирите отчетни форми. За да може това да се случи трябва да се изгради сметкоплана по подходящ за съответното предприятие начин и всички транзакции да са отчетени, включително тези за отчитане на краткосрочна част на задължение, обезценки, преоценки, прекласификации и т.н.

Макар че част от счетоводните системи предлагат изготвяне на Баланс, ОПР, ОПП и ОСК много счетоводители използват и MS Excel като софтуер, с който да довърши работата по изготвянето на отчета. Това е така, защото MS Excel предлага възможността към всяка една от статиите в Баланса и ОПР да се заложат „бележките“ и съответно да се изгради подходящ „контрол“ за равнение между отделните елементи и съответните бележки. Повечето счетоводители имат изградени шаблонни файлове за съответното предприятие и работят директно с оборотна ведомост и главна книга в MS Excel за изготвянето на отчета. И тук вече започват неволите!

Вижте цялата статия...

Проверка на пълнотата на покупките

 

От известно време на сайта на НАП всяка една фирма може да получи справка за покупките, които е извършила през определен месец, която се изготвя от подадената информация в дневниците на контрагентите. По този начин всяка една фирма може да сравни дневниците на покупките, които тя е изготвила за съответния месец и да извърши контрол за пълнотата на осчетоводените покупки.

Някои колеги биха казали, че това е изрично да се прави, защото е възможно някои фактури за покупки да не бъдат осчетоводени в месеца, за който се отнасят , а преднамерено да бъдат оставени за осчетоводяване в следващ месец. Това е така, но ако при това сравнение само тези фактури се появят като разлики ние ще преценим, че информацията в изготвените от фирмата дневници на покупките не съдържат несъответствия.

С една такава проверка обаче ние можем да открием навреме и следните несъответствия:

А) Не предадени фактури за покупки в счетоводството;

Б) Предадени фактури в счетоводството, но не отчетени от контрагентите;

В) Фактури, които са отчетени по различен начин във фирмата и при контрагента;

 

Вижте цялата статия...