Приходи/разходи от за дарения, помощи. Отчитане на СЕС. Възстановяване на суми, свързани с дарения (донорски програми)

Отчитането на средствата свързани с дарения в бюджета се разглеждат в множество ДДС-та, като всяко едно от тях внасят частична яснота по определен казус, който понякога е разглеждан в предходни разпоредби и с настоящото ДДС се внасят частични изменения в предходното. Всичко това натрупано в обхват от петнадесет години в много случай довежда до по-голямо объркване отколкото до изясняване на проблематиката, защото всеки, който тръгне да проследява темата се сблъсква с неизменният текст във всяко едно ДДС „Всичко, което не противоречи на настоящото ДДС е в сила“. В този материал ще се опитаме да направим един всеобхватен преглед на темата и да сглобим отделните части на пъзела и искрено се надяваме опита ни да се увенчае с успех.

Хронологията на разглежданата тема е както следва:
 

  • ДДС 1/ 2003 год. – отчитане на осигурителни вноски;
  • ДДС 20/2004 год. т.20 – отчитане на помощи, дарения и други безвъзмездно получени средства в бюджета;
  • ДДС 6 и ДДС 7/2008 г. –отчитане на средствата от структурните и кохезионния фонд;
  • ДДС 4/2010 год. т.33-35;
  • ДДС 14/2013 год. т.21-29 и т.30-38;
  • ДДС 08/2014 год.;
  • ДДС 01/2015 год.;
  • ДДС 5/2016 год 
  • Писмо 91-00-21 от 24.01.2020 год - Допълнителни указания по прилагането на чл. 159-161 от ЗПФ в отчетността за СЕС на НОИ и НЗОК и отразяване в отчетността на НАП за сметките за чужди средства на операции по начисляването и превеждането т НОИ, НЗОК и централния бюджет на вноски за ДЗПО
    

Ще разгледаме темата в хронология на ДДС-тата и разглежданена казусите актуално към дата 01.01.2023 год.


1.       Начисляване/удържане на осигурителни вноски и данъци по ЗДДФЛ на бюджетните организации включени в схемата на централизирано разплащане на тези вноски и данъци в случаите, когато са за сметка на донорски програми включени в отчитането на СЕС 

Бюджет

СЕС

 

 

 

ДТ с-ка 4659/КТ с-ка 7598 със сумата на личните осигурителни вноски

§89-03 (-)     §69-08 (+)

ДТ с-ки гр.604/Кт с-ка 421 начисляване на възнаграждението;

ДТ с-ка 421/КТ 7591, 7595, 7596, 7597

удържане     на     личните     осигурителни вноски

§ 01-00,02-00      §69-00

 

ДТ с-ка 7598/КТ с-ка 4659

§69-08(-)     §89-03(+)

ДТ с-ка 4659/КТ с-ка 7598 със сумата на осигурителните вноски за работодател

§89-03 (-)     §69-08 (+)

ДТ с-ки гр.605/КТ 7595, 7596, 7597

начисляване на осигурителни вноски работодател;

§05-00               §69-00

 

ДТ с-ка 7598/КТ с-ка 4659

§69-08(-)     §89-03(+)

  

2. Отчитане на приходи от дарения/помощи и други безвъзмездно получени суми в бюджетните организации.  

Приложимите национални счетоводни стандарти за бюджетните организации са НСС, приети с ПМС 37/2002 год. ДДС 20/2004 год. дава методически указания и определя обхвата на прилагане на всеки един стандарт в бюджетните организации, както в определени случаи и неприлагането им. Такъв е случая и на НСС 20. В т.20 от ДДС 20/2004 год. се казва, че разпоредбите на НСС 20 не се прилагат от бюджетните предприятия. Съответно в т.20.1 до т.20.6.10 на ДДС 20/2004 год. се определят основните принципи за отчитането на приходите от дарения и помощи и други безвъзмездно получени суми. Тези основни принципи са частично променени и допълнени с ДДС 14/2013 год. В настоящата точка ние ще разгледаме тези разпоредби такива, каквито са действащи към настоящия момент, като ще се опитаме да дадем примери, с които да дадем яснота по различните казуси.  

В бюджетните предприятия приходите от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми се отчитат като приход в момента на получаването им. Когато се налага възстановяването на тези суми, поради не усвояването или неспазване на клаузите за дарения , връщането на тези суми се отчита в намаление на прихода (включително и за даренията и други безвъзмездно получени суми от минали години) (ДДС 20/2004 г. т.20.1). За отчитането на такива средства в СБО е предвидена група 74 Помощи и дарения от страната и чужбина. 

Подгрупа 740 Коректив на приходите от помощи и дарения Подгрупа 741 Получени помощи и дарения от страната

Подгрупа 745 Получени чрез небюджетни предприятия средства от консолидираната фискална програма по международни и други програми

Подгрупа 747 Получени помощи и дарения от други държави

Подгрупа 748 Получени помощи и дарения от ЕС и други международни организации

Подгрупа 749 Получени други помощи и дарения от чужбина 

При разглеждането на подгрупите ясно се вижда, че те са структурирани според източника на дарение. 

Пример 1: През 2022 година България сключва договор с ЕК за получаване на средства във връзка с развитие на човешките ресурси за 20 млн. евро., които трябва да усвои на база одобрени проекти в следващите 4 години. България изпълнява клаузите на този договор посредством бюджетна организация ХХХ, която получава средствата от ЕК, извършва конкурсите на проектите и контролира изпълнението им. През 2022 год. средствата са получени по валутната сметка на тази организация. През 2026 год. ще бъде установено, каква част от тези средства е усвоена и каква не. Да предположим, че в края на периода през 2026 год. 2 млн. Евро няма да бъдат усвоени.

Счетоводна операция през 2022 год. при получаване на средствата, отчетена в стопанска област БЮДЖЕТ:

ДТ 5014/КТ 7481 20000000 (евро преобразувани по курса на БНБ в лева           );

Счетоводна операция през 2026 год. при възстановяване на неусвоените средства отчетена в стопанска област БЮДЖЕТ:

ДТ 7481/КТ 5014 2000000 (евро преобразувани по курса на БНБ в лева................................................. ) 

В ДДС 20/2004 в т.20.2 до т.20.6.10 се разглеждат различните случаи на дарения в бюджетните организации и последващото разпределение на тези дарения към други организации – бюджетни и небюджетни. Разглежданите случаи са, както следва:

А) дарения в натура

- бюджетното предприятие се явява посредник в разпределението и предварително се знае за кои лица е предназначено дарението – получените ДМА и/или МЗ се отчита зад балансово в бюджетната организация като чужди активи до момента на тяхното разпределяне;

- бюджетното предприятие получава ДМА и МЗ предназначени за други организации, но при разпределянето осъществява съществена преценка за тяхното разпределяне- при получаването бюджетната организация отчита приход чрез сметките от група 74, при разпределянето отчита разход , чрез сметките от група 64, ако насрещната организация не е бюджетна или трансфер, чрез сметките от група 76, ако насрещната организация е бюджет;

Б) получени и разходвани парични средства от помощи и дарени се отчитат като приходи, разходи и трансфери освен в случаите, когато изрично са посочени конкретни лица (бенефициенти) 

При безвъзмездно прехвърляне на активи и пасиви между бюджетни организации се използват сметките от група 76. Важно е да се отбележи, че сумите при този, който прехвърля и получателя трябва да бъдат в равен размер. За тази цел получателят трябва да бъде уведомен от този, който прехвърля за стойността на прехвърлените активи/пасиви.

Прехвърлените зад балансови активи/пасиви се отписват от този, който прехвърля, чрез

използване на сметките от подгрупа 998. В случаите, когато прехвърлянето е на активи, които са били балансово признати и в последствие са изписани на разход и са заведени в сметка 9909, но получателят на тези активи е възприел да ги отчита балансово то той следва да ги заведе в своя баланс , чрез използване на сметките от подгрупа 799 Увеличение на нетните активи от други събития, а не чрез група 76. Обратният пример на този е, когато получателят на активите в възприел тези активи да ги изписва на разход, а да не ги завежда балансово. В този случай, той трябва да ги заведе при получаването като активи, използвайки група 76 и след това да ги изпише на разход през сметките от подгрупа 699Х, като при необходимост ги завежда зад балансово в сметка 9909.

Така разписаните разпоредби за признаване и разпределяне на средства от помощи и дарения се допълват от ДДС 14/2013 год. т.21-29. , които внасят отчетни процедури в края на годината за начисляване на корективи за вземания и задължения по тези позиции и сторнирането им в началото на следващата година.

Нека в тази посока доразвием Пример 1 , като предположим, че в края на 2022 година Организацията установи, че е усвоила 4 млн. евро и са останали неусвоени 16 млн. Евро. За неусвоените средства Организацията трябва да вземе в края на годината следната счетоводна операция:

ДТ с/ки от гр.740 Коректив на приходите от помощи и дарения/ КТ 4989 Коректив за неусвоени помощи и дарения 16 млн.евро.(съответно по курса на БНБ) 

В началото на следващата година тази операция трябва да бъде сторнирана съответно с „червено сторно“

Аналогични операции бюджетната организация взема за средства, които е извършила за своя сметка, и които очаква, че ще бъдат възстановени от донорска програма. В такива случаи организацията извършва оценка на изразходваните средства за придобиване на активи и извършени разходи и с оценената сума взема следното счетоводно записване:

ДТ 4980 Коректив за вземания за помощи и дарения/КТ с/ки 740 Коректив на приходи от помощи и дарения

В началото на следващата година тази операция трябва да бъде сторнирана съответно с „червено сторно“ 

Пример 2 През 2022 год. бюджетната организация изготвя проект за строеж на нова  автогара в населеното място, с който смята да кандидатства за финансиране от еврофондовете. За изготвянето на проекта бюджетната организация е изхарчила: 10000 лв. за архитектурен проект, 17000 лв. за конструктивен проект, 3000 лв. „В и К“ проект, 15000 лв. консултантски и адвокатски хонорари и 7000 лв. за изготвянето на самия проект за кандидатстване. По правилата на Оперативната програма, по която ще кандидатстват с този проект бюджетната организация очаква, че сумите за архитект:10000, за конструктор 17000 лв. и 3000 лв. за „В и К“ ще бъдат възстановени в  случай, че проекта се одобри за изпълнение.

В тази връзка в края на 2022 годината бюджетната организация взема записа:

ДТ 4980/КТ 740Х 30000 лв

В началото на 2023 год.

ДТ 4980/КТ 740Х (30000) червено сторно

Внимание: сметки 498 и 740 се водят с чисти обороти. Сметки 498 и 740 не се прилагат при начисляване на вземания и задължения за възстановяване на средства от помощи и дарения и свързаните с тях наказателни лихви. В тези случаи се ползват сметките от подгрупи 438 и 439;

Разпоредбите за начисляване на коректив за усвояване в края на годината и сторнирането му не се прилага в следните случаи:

А) получаваните от бюджетните организации-бенефициенти средства от помощи и дарения чрез трансфер от други бюджетни организации

Нека отново се върнем към Пример 1. В него бюджетната организация получи 20 млн. Евро,

подлежащи на разпределение към други организации. В края на годината не беше усвоила 16 млн.

Евро. Усвоени са 4 млн.евро. Тези 4 млн. са разпределени на база проекти на бюджетни и

небюджетни организации. Бюджетните организации получатели на разпределените суми нямат задължението да отчитат коректив в края на годината, тъй като те са получили тези суми , чрез трансфер от друга бюджетна организация.

Б) получаваните от бюджетните организации чрез Разплащателна агенция към ДФ

„Земеделие“ средства от директни плащания или суми по пазарни мерки, които се отчитат като приход от бюджетната организация – бенефициент съгласно ДДС 6/2008 т.65 и ДДС 7/2008 т.57

Съгласно т 65 от ДДС 6/2008 и т.57 от ДДС 7/2008 год., когато бюджетното предприятие получава като бенефициент от РА средства от директни плащания или суми по пазарни мерки, те следва да се отразяват като приход от помощи от ЕС.( В зависимост от характера на средствата се ползва параграф 46-10 или 46-20 от ЕБК и сметка 7481 или 7482 в отчетността на извънбюджетните средства, а не като трансфер. На касова основа отчитането на тези средства се извършва по функционален признак.

В) за помощите и даренията, които са предоставени безусловно

Г) за отчетените суми по сметка 7450 Получени чрез небюджетни предприятия

средства от КФП по международни програми. Отчетеният приход по сметка 7450 и параграф 47-00 от ЕБК за 2014 год. представляват възстановяване на първоначално извършен касов разход от КФП.

Д) в други определени от МФ случаи.

До 01.01.2014 год. неусвоените суми от дарения и помощи се отчитаха зад балансово. След 01.01.2014 год. се прилага корективния подход, както е описан по-горе и се преустановява зад балансовото отчитане.

3.       Отчитане на получаването и разходването на средства от НФ като бенефициенти в бюджетните организации

 

ДДС 6/2008 год; ДДС 8/2014

Постъпване по банковата бюджетна сметка на бенефициента на трансфер от НФ

 

 

 

Бюджет

СЕС

ДТ 5001(5013)

/КТ 4682

ДТ 4682 /

747, 748, 7532

§§95-07,96-07(-)

(+)§88-03

§88-03(-)

§63-01(+)

 

ДТ 4970/ КТ 4523

 

 

Начисляване от бенефициента на суми по доставки на услуги/активи и задължения към

доставчици/контрагенти

Бюджет

СЕС

Не се вземат счетоводни операции

ДТ с-ки 2,3,6,4511 / КТ с-ки 4010 и др.

 

 

 

Плащане чрез банковата бюджетна сметка на бенефициента на задължението или превод на аванси

Бюджет

СЕС

ДТ 4682 /КТ 5001 (5013)

ДТ 4010, 4020 /КТ 4682

§88-03(-) §§95-07,96-07(+)

§§ разходи §88-03(+)

 

ДТ 4523/КТ 4970 за усвоените разходи

Плащане от бенефициента чрез СЕБРА

Бюджет

СЕС

ДТ 4682 /КТ 7500

ДТ 4010, 4020 /КТ 4682

§88-03(-) §§66-02(+)

§§ разходи §88-03(+)

 

ДТ 4523/КТ 4970 за усвоените разходи

Прехвърляне на придобитите активи в СЕС за ползване в бюджета

Бюджет

СЕС

ДТ с-ки раздели 2,3/ КТ 7601

ДТ с/ка 7601/КТ с-ки раздели 2,3

 

 

Прехвърляне на придобитите активи в СЕС за ползване в други бюджетни организации (не общини)

Бюджет предприятие 2

СЕС предприятие 1

ДТ с-ки раздели 2,3/ КТ 7601

ДТ с/ка 7601/КТ с-ки раздели 2,3

 

 

Прехвърляне на придобитите активи в СЕС за ползване на общини

Бюджет община

СЕС предприятие 1

ДТ с-ки раздели 2,3/ КТ 764

ДТ с/ка 764 /КТ с-ки раздели 2,3

 

 

Прехвърляне на придобитите активи в СЕС за ползване от небюджетна организация

 

СЕС предприятие бюджет

 

ДТ с-ки група 64 /КТ с-ки раздели 2,3

 

 

Възстановени суми от контрагенти по банковата бюджетна сметка на бенефициента

Бюджет

СЕС

ДТ 5001(5013)/КТ 4682

ДТ 4682/КТ 4010, 4020

§§95-07, 96-07 88-03(+)

ДТ 4010/КТ 3, 2,6

 

Начисляване на суми, които трябва да бъдат възстановени от аванса или поради непризнати разходи

ДТ 4682/КТ 5013

ДТ4523/КТ 4393

§88-03/ §95-07

ДТ 4393/КТ 4970

 

  

 

4. Отчитане на вземания и задължения за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви (темата е разгледана в ДДС 14/2013 год. т.30-38)

В СБО са заложени подгрупите 438 и 439, които са предназначени за отчитане на вземанията/задълженията на бюджетните организации за получени/предоставени/разпределени донорски средства и свързаното с тях национално съфинансиране (включително и в качеството им на администратори на тези средства). Сметките от подгрупа 438 Вземания за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви се прилагат от бюджетните организации в качеството им на администратори на средства по донорски програми. По тези сметки се начисляват всички вземания (включително и срещу бюджетни организации), отнасящи се за възстановяване на средства по донорски програми (включително и националното съфинансиране) от съответните крайни бенефициенти или други междинни администратори на такива средства.

Случаите при които един администратор на предоставени/разпределени средства по донорски  програми     ще начисли вземане за възстановяване на средства по донорски програми са, както следва:

А) предоставени са средства на бенефициент за извършване на определена дейност по проект и в края на проекта бенефициента не е усвоил средствата. Пример: проекта е за 300000 лв., предоставени са 300000 лв., отчета на проекта за всички извършени разходи в края на проекта е за 250000 лв. Подлежат на възстановяване 50000 лв;

Б) предоставени са средства на бенефициент за извършване на определена дейност по проект и в края на проекта бенефициента е усвоил средствата, но част от разходите са недопустими и не са одобрени. Пример: проекта е за 300000 лв., предоставени са 300000 лв., отчета на проекта за всички извършени разходи в края на проекта е за 300000 лв. При прегледа на разходите е установено, че 50000 лв. са недопустими разходи за този проект. Подлежат на възстановяване 50000 лв;

Сумата от 50000 лева, трябва да бъде начислена от администратора на тези средства като вземане от бенефициента. Начисляването ще бъде направено по съответните сметки от подгрупа 438 в зависимост от принадлежността на бенефициента към определена група бенефициенти, както следва:

-      Сметка 4381 и сметка 4382 Вземания от предприятия и физически лица за възстановяване на средства по донорски програми;

ДТ 4831/КТ 64 (възстановяване на главницата)

/КТ 7274, 7275 за лихвите по тези вземания

Сметка 4381 е приходно-разходна позиция

Сметка 4382 е финансираща позиция

 

-      Сметка 4383 Вземания от бюджетни организации от подсектор „Централно управление“ за възстановяване на средства по донорски програми

ДТ 4383/КТ 4960 (за вземането за главницата)

ДТ 4383/КТ 7270 и ДТ 7298/КТ 4960 за вземането за лихвата;

След като се извърши плащането на вземането се вземат следните две операции:

ДТ 4960/КТ4383 и ДТ 5001, 5013/75 за трансфера на сумата

 

-      Сметка 4384 Вземания на общини за възстановяване на средства по донорски програми.

ДТ 4384/КТ 4960 (за възстановяване на главницата)

ДТ 4384/КТ 7270 и ДТ 7298/КТ 4960 за вземането за лихва

След като се извърши плащането на вземането се вземат следните две операции:

ДТ 4960/КТ4384 и ДТ 5001, 5013/КТ 75 за трансфера на сумата

 

-      Сметка 4385 Вземания от социалноосигурителни фондове за възстановяване на средства по донорски програми

ДТ 4385/КТ 4960 (за възстановяване на главницата)

ДТ 4385/КТ 7270 и ДТ 7298/КТ 4960 за вземането за лихва

След като се извърши плащането на вземането се вземат следните две операции:

ДТ 4960/КТ4385 и ДТ 5001, 5013/КТ 75 за трансфера на сумата 

Сметки 4383, 4384, 4385 са приходно-разходни позиции. 

Представеният начин на отчитане е даден в ДДС 14/2013 год. С ДДС 08/2014 год. тази отчетност за администратора се допълва с изискването отпуснатите суми на бенефициентите да бъдат записани едновременно като трансфер към бенефициента, вземане и коректив на вземането, като    в последствие се извършва записване за извършените признати разходи и за непризнатите разходи, което по същество не променя горните записвания, освен че създава счетоводен прецедент една и съща транзакция да бъде записана едновременно като разходен трансфер към бенефициента и в същото време да бъде записана като актив и пасив в баланса, за да бъде проследено в последствие усвояването на сумите. Записванията са:

ДТ с/ка 753 (752)/КТ 5001, 5013 (7500) за трансферираната сума;

ДТ 4522,4547,4567/КТ 4960 за отразяване на отпуснатите средства (аванс); 

ДТ 4960/КТ 4522,4547, 4567 – отчитане на усвояването в размер на признатите разходи; 

ДТ 4383,4384, 4385/КТ 4522,4547,4567 – отчитане на непризнатите разходи, като вземане за възстановяване на суми от донорски програми;

ДТ 5001,5013/КТ 753 (752) за възстановяване на неусвоена част; п-ф 63-02/62-02/62-01 (+) 

Сумата от 50000 лева, трябва да бъде начислена от бенефициента на тези средства като задължение за възстановяване. Начисляването ще бъде направено по съответните сметки от подгрупа 439 в зависимост от принадлежността на донора към определена група , както следва: 

-      Сметка 4393 Задължения към бюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми;

ДТ 4970/КТ 4393 за начисляване на главница ДТ 6270/КТ 4393 за начисляване на лихви

ДТ 4970/КТ 6298 за начисляване на коректив за лихви При погасяване на задължението

ДТ 4393 /КТ 4970 и ДТ 75/КТ 5001, 5013,7500 

-      Сметка 4397 Задължения към небюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми

ДТ 74, 6274, 6275/КТ 4397

-      Сметка 4398 Задължения към чуждестранни лица за възстановяване на средства по донорски програми

ДТ 74, 6274,6275/КТ 4398 

Сметки 4393,4397,4398 са приходно-разходни позиции. 

Тези записвания са приложими в случай, че предоставените суми като аванс на бенефициента не са веднага отразени освен като трансфер и като задължение и коректив за задължение в баланса. На практика, както при администраторите, така и при бенефициентите ДДС 8/2014 год. въвежда успоредно записване на полученият аванс едновременно като трансфер, задължение и коректив на задължението. Последователността на записванията при получаването и усвояването на аванс, до момента на възстановяване на непризнати разходи или неусвоени средства е показана в т.III 

5.       Отчитане на авансовото финансиране за сметка на бюджета на бенефициента  

Това е случаят при, който имаме одобрен проект, но нямаме превод от донорската програма и изпълнението на проекта започва за сметка на собствения бюджет. 

Отчитането в този случай е съгласно ДДС1/2015 год. 

Считано от 01.януари 2015 се променя начинът на отчитане авансовото финансиране за сметка на бюджета на бенефициента – съответните разпоредители с бюджет на плащания по проекти, отчитани в СЕС. Новият начин на отчитане е :

-      За всички проекти, подлежащи на отчитане в СЕС, независимо как се извършват/финансират плащанията по тях , всички начислени суми на разходи и придобиване на активи и свързаните с тях начисления за задължения, вземания и приходи се отразяват изцяло в СЕС.

-      Всяко авансово финансиране от бюджета на бюджетната организация за покриване на плащания по проекта (независимо от формата на предоставяне- превод от бюджета по обособена сметка или директно плащане от бюджета на съответния доставчик/контрагент се отчита като трансфер от бюджета за СЕС. (Забележка : когато бенефициенти са общини и авансово финансиране е предоставено от бюджета на общината или от друга сметка за средства на ЕС по реда на чл.104 ал.1 т.4 и 5 от ЗПФ, то се отчита от тях като временен безлихвен заем)

ЗПФ: Чл. 104. (1) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, освен по реда на чл. 142, ал. 1, може да се отпускат временни безлихвени заеми:

1. от централния бюджет по бюджетите на общините и другите първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети не са част от държавния бюджет при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет;

2.от сметките за средства от Европейския съюз по чл. 144, ал. 1 – с акт на Министерския съвет;

3.от други сметки за средства от Европейския съюз, без тези на общините – с разрешение на министъра на финансите по предложение на съответните разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз;

4.от сметките за средства от Европейския съюз на общините – с решение на съответния общински съвет; в случай че не може да се извършат плащания от сметки за средства от Европейския съюз, от които са предоставени безлихвени заеми, дължимите суми се изплащат от съответния общински бюджет;

5.от общинския бюджет – с решение на съответния общински съвет.

-          Независимо от последващите събития свързани с одобрението на определено плащане от ОП (потвърждаване или не) при извършването му то се отчита в СЕС според неговия характер и естество.

-          Задбалансовото отчитане по отношение на: нови задължения за разходи (9860), поети ангажименти (9200 и 980), статистика за финансиране на разходи се отчитат изцело в СЕС;

Прехвърлянето на поети ангажименти от СЕС към бюджета се извършва само ако за тези налични ангажименти окончателно се спира финансирането по съответната донорска програма и бюджетът поема тяхното изпълнение.

 

Тези разпоредби се прилагат само в случаите, когато проекта е одобрен. Всички извършени плащания по проект, преди да е одобрен продължава да се прилага досегашният начин на отчитане в бюджета, като се има предвид:

1.В случай, че проектът не бъде одобрен за финансиране – разходите остават за сметка на бюджета и не се вземат допълнителни операции;

2.В случай че проекта е одобрен и разходите са допустими те се прекласифицират в Бюджета като трансфер по п-ф 62-02 и се отразяват огледално в в СЕС по 62-01

ДДС 1 съвпада с ДДС 6

Начисляване от бенефициента на суми по доставки на услуги/активи и задължения към доставчици/контрагенти

Записванията се вземат за разходи и активи по ОДОБРЕНИ проекти, независимо от начина на финансиране на сумите по доставките

Бюджет

СЕС

Не се вземат счетоводни операции

ДТ с-ки 2,3,6,4511 / КТ с-ки 4010 и др.

 

Извършване на плащания за сметка на бюджета директно от банкова бюджетна сметка

Бюджет

СЕС

ДТ 7532

ДТ 7534

ДТ 7535

КТ 5001, 5013, 7500

§62-02 (-)      §95-07, 96-07, 66-00(+)

ДТ с-ки гр.40 и др./КТ 7522, 7524,7525

§§ разходни      §62-01 (+)

В сл.чл.104 §76-00,77-00

В случаите по чл.104 ал.1 т4 от ЗПФ за бюджетите на общините се прилага сметка

4624 вместо 7534 и §76-00

В случаите по чл.104 ал.1 т4 от ЗПФ за бюджетите на общините се прилага сметка

4614 за т.4 и 4624 за т.5 вместо сметка 7524;

 

 

 

 

Възстановяване на авансово финансиране, когато е предоставено под формата на плащания директно от бюджета към съответните доставчици

 

Бюджет

СЕС

ДТ 5001(5013)      /КТ 7532, 7534, 7535 до

размера на авансовите плащания от бюджета

/КТ 4682, 4684, 4685 за сумата над финансираната сума от бюджета, ако

превода е по-голям

§95-07, 96-07(-)      §88-03(+) 62-02(+)

ДТ 7522, 7524, 7525 за сумата авансирана от бюджета

ДТ     4682,     4684,      4685     за     сумата     над финансираната сума от бюджета

/КТ 747, 748, 7532 за приведената сума

§88-03(-), 62-01 §63-01 (+)

 

6.       Зад балансово отчитане на поети ангажименти и нови задължения за разходи

Бюджет

СЕС

 

НЕ СЕ ВЗЕМАТ ЗАПИСВАНИЯ В БЮДЖЕТА

ДТ 9800/КТ 9200 възникнал ангажимент за разходи

ДТ 9801/КТ 9803 възникнал ангажимент за разходи с незабавно изпълнение

ДТ 9804/КТ 9200, ДТ 9200/КТ 9804 при прехвърляне на ангажименти в рамките на първостепенния разпоредител

 

9805 аналогична на 9804 използва се при прехвърляне         към          други          бюджетни организации;

9806,9808 аналогични на 9804 счетоводни операции

9809 –отписване на ангажименти в резултат на прекратяване на ангажимента

 

При издаване на фактура или дебитно известие от доставчик се взема опреацията:

ДТ 9989/ КТ 9860

При издаване на кредистно известие се взема операцията: ДТ 9860/КТ 9989

 

 

Зад балансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране

Бюджет

СЕС

 

НЕ СЕ ВЗЕМАТ СЧЕТОВОДНИ ОПЕРАЦИИ

ДТ 9989/КТ гр.994 с припадащата се сума на съответното финансиране в общия размер на разходите независимо как са финансирани плащанията до момента

9940 недопустими разходи за сметка на бенефициента

9941 национално съфинансиране

9944 финансиране на сметка ЕС

9945         финансиране       за        сметка        на международни организации......

9949 финансиране на разходи за сметка на бенефициента, което се явява извън или в допълнение на националното съфинансиране.

 

 

Разходи по проекти преди да е одобрен проекта

Бюджет

СЕС

Отчитат се в БЮДЖЕТА на общо основание като разходи по бюджета на начислена и касова основа на общо основание: балансово и задбалансово отчитане.

Записвания по група 994 за неодобрени

проекти не се правят;

Няма записване

След одобрение на проекта извършените разходи за проекта, които са ДОПУСТИМИ се прехвърлят в СЕС. Прехвърлянето става , както на балансовите , така и на зад балансовите записвания

 

 

 

7.Отчитане на амортизациите в СЕС 

До 2016 год предприятията от бюджетния сектор не начисляваха амортизации. С ДДС5/2016 год. се въведе начисляване на амортизации в бюджетния сектор. Прилагам извадка от ДДС5/2016 год.

Т.15 Базисното положение за обособено отчитане в три отчетни групи (стопански области) се прилага и за начисляването на амортизациите, т.е. разходът за амортизации се начислява в отчетната група (стопанска област), където е позициониран активът към датата на стартиране начисляването на амортизациите.

Т.16. Не се начисляват амортизации в отчетна група (стопанска област) „Сметки за средства от Европейския съюз“ (СЕС) . 

СЕС е финансово-правна форма на публичните финанси, която обхваща само финансирането и изпълнението на проектите по програми на Европейския съюз, както и по други международни договори и програми, за които е приложена разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от ЗПФ. Поради това, в СЕС отчитането на нефинансовите дълготрайни активи-обект на съответните проекти, е ограничено до процесите на тяхното придобиване, временно съхраняване и разпределение/прехвърляне. Трайното им завеждане (след приключване на процеса на придобиване) и начисляването на амортизациите (като счетоводен израз на потреблението на тези активи) се отразяват само в БЮДЖЕТ и Други сметки и дейности (ДСД).

Т.17. За целите на прилагане на това указание прехвърлянето в системата на първостепенния разпоредител/ДВУ/БАН от СЕС в БЮДЖЕТ и ДСД на придобивани чрез СЕС активи може да се извършва (чрез сметки 7601 и 7603) след като е приключил процесът на придобиване на въпросните активи чрез някой от следните подходи (за различни активи и проекти може да се прилагат различни подходи, доколкото е оправдано при конкретните обстоятелства): 

а) при придобиване на всеки отделен актив; 

б) периодично - месечно или тримесечно - за всички придобити за този период активи чрез СЕС; 

в) на база на друг подход (например при приключване на проект или относително обособен етап от проекта), при условие, че начисляването на амортизациите за актива започне не по-късно от три месеца от месеца/тримесечието, в който би стартирало начисляването на амортизациите, ако активът беше директно придобит в БЮДЖЕТ или ДСД.

8. Писмо 91-00-21 от 24.01.2020 год - Допълнителни указания по прилагането на чл. 159-161 от ЗПФ в отчетността за СЕС на НОИ и НЗОК и отразяване в отчетността на НАП за сметките за чужди средства на операции по начисляването и превеждането от НОИ, НЗОК и централния бюджет на вноски за ДЗПО 

От заглавието на писмото се вижда, че то не касае всички бюджетни организации. Писмото е на страницата на МФ: https://www.minfin.bg/bg/1039

9.Отчитане на СЕС чрез „Бюджетен модел на отчитане“ изграден на база Скиптър-I 

В бюджетния модел за отчитане на СЕС са взети предвид всички изисквания на МФ към този тип отчетност. Всяка една от областите се обособява в отделна оборотна ведомост, както и всеки един от проектите. Тъй като отчетността изисква паралелни операции в модела са предвидени автоматизирани прехвърляния от едната област в другата област. Бюджетния модел на Скиптър-I изграден от IT специалисти и методолози на Адасофт ООД е предвидено всеки един от проектите да има, както самостоятелна оборотна ведомост и касов отчет за целия период на отчитане, така и цялостна проследимост на транзакциите за целия период на проекта. Индивидуалните отчети на проектите са част от общите отчети на СЕС и са част от обобщеният отчет на цялата организация.

https://www.ada-soft.bg/bg/mproducts/forbudget/budgetaccounting2

 

Материалът е изготвен от: инж.д.е.с Елеонора Билбилева – РО член на ИДЕС

06.01.2023 год.