Указател по обекти на отчитане – информацията е актуализирана със съществени указания към 2022 год

 

Сметки

Отчетен обект или вид транзакция

Разпоредби на МФ свърза- ни с отчетността

Гр.191;

Отчитане на активи придобити на база лизингови договори;

ДДС20/2004 т.17

Гр.20 Гр.22

Отчитане на ДМА в БП;

 

Покупко-продажба на ДМА между бюджетни организации;

Прехвърляне на придобити по ОП ДМА по бюджета на бенефициента;

Срокове за инвентаризация

ДДС 20/2004 т.16; ДДС 14/2013 т.18-20; ДДС 7/2012 г. т.30 ДДС 14/2013 т.65 ДДС 8/2014 т.т.12-25 ДДС 6/2008 т.21.5

ДДС10/2017

Гр.21

Отчитане на НДА в БП;

ДДС20/2004 т.38; ДДС 14/2013 т.100

Гр.24

Амортизации в БП;

ДДС5/2016 год;

 


Гр.30;

Гр.31;

Гр.32;

Гр.33;

Отчитане на материални запаси и конфискувани активи;

 

Отчитане на малоценни-малотрайни  предмети в БП;

Срокове за инвентаризация

ДДС 20/2004 т.2 ; ДДС 20/2004 т.19.3

ДДС 14/2013 т.101, т.119

ДДС 20/2004 т.2.13;

 

ДДС10/2017

2071;

3010; Гр.650

Придобиване на активи, основен и те кущ ремонт по стопански начин; Разходи за изграждане и основен ре монт на инфраструктурни обекти;

ДДС20/2004 т.50-51;

4511

Отчитане на събрани и внесени суми за ДДС;

ДДС20/2004 т. 7.11.2;

Гр.450

Отчитане на вътрешни разчети;

ДДС 20/2004 т.8.5;

ДДС 14/2013 нови сметки

 

Промяна на счетоводна политика; Отчитане на грешки от минали години; Възстановени приходи и разходи; Промени в приблизителни счетоводни оценки;

ДДС 20/2004 т.8.6-8.12;

 

Отчитане на приходи и разходи за стопанска дейност и данък по ЗКПО в БП;

ДДС 20/2004 т.12; ДДС14/2013 т.108

 

Преобразуване/закриване на БП;

ДДС20/2004 т.13;

ДДС 1/2003 т.88.1 до 88.8

Гр.78

Обезценка на активи в БП (ДМА, НДА, вземания, финансови активи); Отчитане на преоценки на активи;

ДДС20/2004 т.36;

 

 

ДДС 20/2004 т.8.4;

 

Гр.50;

7500; и други (вкл.разчетни)

Отчитане на касовите потоци в БП;

ДДС 1/2003 г; ДДС 20/2004 т.7; ДДС 6 /2008; ДДС 7/2008; ДДС 6/2011; ДДС 16/2012; ДДС 13/2013;

 

5000;

Отчитане на плащания от първосте пенен разпоредител;

ДДС20/2004 т.52.2;

 

7500;

Отчитане на плащания от подведомс твен разпоредител;

ДДС20/2004 т.52.3;

 

5013;

Захранване сметка с наличности;

ДДС 20/2004 т.52.4;

 

 

Отчитане на разплащания в СЕБРА, сторниране на обороти;

ДДС 20/2004 т.52-53;

 

Гр.531; Гр.581; Гр.582;

Отчитане на предоставени активи, съ гласно лизингови договори;

ДДС20/2004 т.17

 

Гр.64;

Гр.74; Гр.769; Гр.511;

Придобиване на дялове и акции от БП, придобиване на цяло предприятие;

ДДС20/2004т.22,23,27,28,31, 32,36;

 

Гр.604; 4211;

Разходи за персонала;

ДДС 20/2004 т.19;

ДДС 20/2004 т.2.10 (предос- тавени МЗ)

 

6047;

6048;

Разходи за провизии за персонал;

ДДС 20/2004 т.19.7;

 

Гр.605; Гр.759; 4211;

Осигурителни вноски и данъци на  Физ.лица;

 

Отчитане на фонд ГВРС;

 

Отчитане на лицата по чл.156 от ЗПФ чрез схемата за централизирано разплащане

 

Отчитане на лицата по чл.156 от ЗПФ в отчетността на СЕС на НОИ и НЗОК

ДДС 1/2003 год.;

ДДС 20/2004 год. т. 7.38, т.19; ДДС 16/2012 год. т.13-15; ДДС2/2005 г.

 

 

ДДС5/2020 г.

 

 

Указание 91-00-21/2020 год;

 

Гр.64 Гр.74 Гр.76

Приходи, разходи от/за дарения, по мощи; (Отчитане на СЕС)

 

 

 

 

 

Възстановяване на суми свързани с дарения (донорски програми);

ДДС 20/2004 т.20; ДДС 14/2013 т.21-29;

ДДС 6 и 7/2008 г. (отчитане на средствата от структурните и кохезионния фонд)

ДДС 4/2010 т.33-35 ДДС 14/2013 т.30–38;

 

Гр.679;

Начисляване на провизии в БП;

ДДС20/2004 т.37;

 

Гр.739;

 

 7803;

7804;

Сделки с чуждестранна валута, валут ни разлики;

ДДС 20/2004 т.21; ДДС 20/2004 т.7.8, 7.9;

 

Гр.511; Гр.512;

 

 

 

 

Гр.717; Гр.78;

Оповестяване на свързани лица в БП Сборен отчет за контролираните тър говски дружества;

Отчитане на дялове и акции в търгов- ски дружества;

ДДС 20/2004 т.24,25; ДДС 20/2004 т.25;

 

ДДС 20/2004 т.28

 

Гр.531; Гр.513; Гр.514;

...

Отчитане на притежаваните дългови ценни книжа, вземания и задължения по търговски кредити и др..финансови  инструменти;

ДДС 20/2004 т.32

 

Гр.70;

Гр.71;

Гр.72;

Гр.73;

Гр.74;

Гр.79;

Признаване на приходите в БП;

ДДС20/2004 т.18;

 

С/ки разходи; С/ки приходи Гр.496; Гр.497; Гр.498;

Начисляване на приходи и разходи в края на отчетната година;

ДДС 20/2004 т.49;

ДДС 14/2013 изменения в СБП (нова група 497 Корек- тив за задължения) ДДС14/2013 т.22.1-22.2; 23.1-

23.2;

 

Гр.71 Гр.75

Събирани от НАП приходи от вземания на публични взискатели, подлежащи на разпределяне между няколко бюджета, сметки или фондове или в полза на небюджетни предприятия;

ДДС 9/2010 год.

 

 

Зад балансова отчетност

 

9200; Гр.980

Отчитане на поети ангажименти;

Допълнителни указания във връзка с договори по ЗОП

ДДС 4/2010; ДДС14/2013 т.75-83;

ДДС 7/2020 год

 

Автор:Елеонора Билбилева-РО,член на ИДЕС

Вижте как цялата бюджетна теория и методология е включена в модела за бюджетно отчитане: https://www.ada-soft.bg/bg/mproducts/forbudget/budgetaccounting2

 

 

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE

Указател по обекти на отчитане – информацията е актуализирана със съществени указания към 2022 год

 

Сметки

Отчетен обект или вид транзакция

Разпоредби на МФ свърза- ни с отчетността

Гр.191;

Отчитане на активи придобити на база лизингови договори;

ДДС20/2004 т.17

Гр.20 Гр.22

Отчитане на ДМА в БП;

 

Покупко-продажба на ДМА между бюджетни организации;

Прехвърляне на придобити по ОП ДМА по бюджета на бенефициента;

Срокове за инвентаризация

ДДС 20/2004 т.16; ДДС 14/2013 т.18-20; ДДС 7/2012 г. т.30 ДДС 14/2013 т.65 ДДС 8/2014 т.т.12-25 ДДС 6/2008 т.21.5

ДДС10/2017

Гр.21

Отчитане на НДА в БП;

ДДС20/2004 т.38; ДДС 14/2013 т.100

Гр.24

Амортизации в БП;

ДДС5/2016 год;

Гр.30;

Гр.31;

Гр.32;

Гр.33;

Отчитане на материални запаси и конфискувани активи;

 

Отчитане на малоценни-малотрайни  предмети в БП;

Срокове за инвентаризация

ДДС 20/2004 т.2 ; ДДС 20/2004 т.19.3

ДДС 14/2013 т.101, т.119

ДДС 20/2004 т.2.13;

 

ДДС10/2017

2071;

3010; Гр.650

Придобиване на активи, основен и те кущ ремонт по стопански начин; Разходи за изграждане и основен ре монт на инфраструктурни обекти;

ДДС20/2004 т.50-51;

4511

Отчитане на събрани и внесени суми за ДДС;

ДДС20/2004 т. 7.11.2;

Гр.450

Отчитане на вътрешни разчети;

ДДС 20/2004 т.8.5;

ДДС 14/2013 нови сметки

 

Промяна на счетоводна политика; Отчитане на грешки от минали години; Възстановени приходи и разходи; Промени в приблизителни счетоводни оценки;

ДДС 20/2004 т.8.6-8.12;

 

Отчитане на приходи и разходи за стопанска дейност и данък по ЗКПО в БП;

ДДС 20/2004 т.12; ДДС14/2013 т.108

 

Преобразуване/закриване на БП;

ДДС20/2004 т.13;

ДДС 1/2003 т.88.1 до 88.8

Гр.78

Обезценка на активи в БП (ДМА, НДА, вземания, финансови активи); Отчитане на преоценки на активи;

ДДС20/2004 т.36;

 

 

ДДС 20/2004 т.8.4;

 

Гр.50;

7500; и други (вкл.разчетни)

Отчитане на касовите потоци в БП;

ДДС 1/2003 г; ДДС 20/2004 т.7; ДДС 6 /2008; ДДС 7/2008; ДДС 6/2011; ДДС 16/2012; ДДС 13/2013;

 

5000;

Отчитане на плащания от първосте пенен разпоредител;

ДДС20/2004 т.52.2;

 

7500;

Отчитане на плащания от подведомс твен разпоредител;

ДДС20/2004 т.52.3;

 

5013;

Захранване сметка с наличности;

ДДС 20/2004 т.52.4;

 

 

Отчитане на разплащания в СЕБРА, сторниране на обороти;

ДДС 20/2004 т.52-53;

 

Гр.531; Гр.581; Гр.582;

Отчитане на предоставени активи, съ гласно лизингови договори;

ДДС20/2004 т.17

 

Гр.64;

Гр.74; Гр.769; Гр.511;

Придобиване на дялове и акции от БП, придобиване на цяло предприятие;

ДДС20/2004т.22,23,27,28,31, 32,36;

 

Гр.604; 4211;

Разходи за персонала;

ДДС 20/2004 т.19;

ДДС 20/2004 т.2.10 (предос- тавени МЗ)

 

6047;

6048;

Разходи за провизии за персонал;

ДДС 20/2004 т.19.7;

 

Гр.605; Гр.759; 4211;

Осигурителни вноски и данъци на  Физ.лица;

 

Отчитане на фонд ГВРС;

 

Отчитане на лицата по чл.156 от ЗПФ чрез схемата за централизирано разплащане

 

Отчитане на лицата по чл.156 от ЗПФ в отчетността на СЕС на НОИ и НЗОК

ДДС 1/2003 год.;

ДДС 20/2004 год. т. 7.38, т.19; ДДС 16/2012 год. т.13-15; ДДС2/2005 г.

 

 

ДДС5/2020 г.

 

 

Указание 91-00-21/2020 год;

 

Гр.64 Гр.74 Гр.76

Приходи, разходи от/за дарения, по мощи; (Отчитане на СЕС)

 

 

 

 

 

Възстановяване на суми свързани с дарения (донорски програми);

ДДС 20/2004 т.20; ДДС 14/2013 т.21-29;

ДДС 6 и 7/2008 г. (отчитане на средствата от структурните и кохезионния фонд)

ДДС 4/2010 т.33-35 ДДС 14/2013 т.30–38;

 

Гр.679;

Начисляване на провизии в БП;

ДДС20/2004 т.37;

 

Гр.739;

 

 7803;

7804;

Сделки с чуждестранна валута, валут ни разлики;

ДДС 20/2004 т.21; ДДС 20/2004 т.7.8, 7.9;

 

Гр.511; Гр.512;

 

 

 

 

Гр.717; Гр.78;

Оповестяване на свързани лица в БП Сборен отчет за контролираните тър говски дружества;

Отчитане на дялове и акции в търгов- ски дружества;

ДДС 20/2004 т.24,25; ДДС 20/2004 т.25;

 

ДДС 20/2004 т.28

 

Гр.531; Гр.513; Гр.514;

...

Отчитане на притежаваните дългови ценни книжа, вземания и задължения по търговски кредити и др..финансови  инструменти;

ДДС 20/2004 т.32

 

Гр.70;

Гр.71;

Гр.72;

Гр.73;

Гр.74;

Гр.79;

Признаване на приходите в БП;

ДДС20/2004 т.18;

 

С/ки разходи; С/ки приходи Гр.496; Гр.497; Гр.498;

Начисляване на приходи и разходи в края на отчетната година;

ДДС 20/2004 т.49;

ДДС 14/2013 изменения в СБП (нова група 497 Корек- тив за задължения) ДДС14/2013 т.22.1-22.2; 23.1-

23.2;

 

Гр.71 Гр.75

Събирани от НАП приходи от вземания на публични взискатели, подлежащи на разпределяне между няколко бюджета, сметки или фондове или в полза на небюджетни предприятия;

ДДС 9/2010 год.

 

 

Зад балансова отчетност

 

9200; Гр.980

Отчитане на поети ангажименти;

Допълнителни указания във връзка с договори по ЗОП

ДДС 4/2010; ДДС14/2013 т.75-83;

ДДС 7/2020 год

 

Автор:Елеонора Билбилева-РО,член на ИДЕС

Вижте как цялата бюджетна теория и методология е включена в модела за бюджетно отчитане: https://www.ada-soft.bg/bg/mproducts/forbudget/budgetaccounting2