ДМА в бюджетен сектор

Отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните организации 

 

Определение

Отчитането на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия се извършва на база НСС16/2002 год. и указанията на Дирекция „Държавно съкровище“ на Министерство на финансите. НСС 16 определя дълготрайните материални активи като установими нефинансови ресурси, които са придобити и притежавани от предприятието и:

 • имат натурално-веществена форма;
 • се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи;
 • или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
 • се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период; 


Един нефинансов ресурс е установим, ако е възможно да определим връзката между него и конкретното черпене на очакваната икономическа изгода за предприятието от него. Очакваната икономическа изгода може да произтича от комбинираното действие на група активи, при което изгодите не могат да се разграничат по конкретни активи. За да се установи връзката в този случай е необходимо дълготрайният материален актив да се определи (идентифицира) въз основа на:

 • притежаваните от предприятието права върху актива отделно от другите активи;
 • възможността активът да се изведе от предприятието отделно от другите активи;


Определението дадено от МСС 16 Имоти, машини и съоръжения по същество не е много по-различно от даденото в националния стандарт. МСС определя, че това са активи, които:

 • се държат от предприятието, за да се използват за произвоството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели; и
 • се очаква да бъдат използвани през повече от един период;  

Признаване на ДМА в бюджета 

В бюджетните предприятия ДМА могат да бъдат признати, ако отговарят на определението за ДМА и са с праг на същественост, който според т.16.16.2 от ДДС20/2004 год. може да бъде в интервала от 500 до 1000 лева. Активи, които са под прага от 500 лева задължително се третират като краткотрайни активи. Активите, които са над 1000 лева задължително се третират като ДМА. За тези попадащи в интервала от 500 до 1000 лева, третирането им зависи от възприетата счетоводна политика. Второстепенните разпоредители спазват определената счетоводна политика от първостепенния разпоредител.
Изключение от това правило правят компютърните конфигурации и други подобни взаимносвързани активи, когато стойността на цялата конфигурация надвишава минималния праг от 500 лева същите се завеждат като ДМА (съществените части – компютър и монитор), независимо, че всяка част сама за себе си може да е под минималният праг

Приемане на счетоводна политика
Първостепенните разпоредители с бюджетни средства трябва да приемат счетоводна политика относно отчитането на ДМА в своята структура, която трябва да определи минимум:

 • стойностен праг
 • политика на последваща оценка – по историческа стойност или по преоценена стойност (увеличение и намаление)

В случай, че приеме политика на преоценена стойност, първостепенният разпоредител трябва да определи и честота на преоценка на ДМА, така че тяхната стойност да не се отличава съществено от пазарните стойности на активите. 

Признаване на дълготрайни материални активи в бюджета

За целите на праговете на същественост не следва да се взема в предвид ефектът от признаването или непризнаването на данъчен кредит от ДДС, т.е. за целите на праговете на същественост в стойността на активите не се включват ДДС и другите данъци. Избраният подход на класифициране на ДМА не се променя при несъществени изменения в стойността. При трайно изменение в стойността на дълготрайния материален актив под прага на същественост, същият се изписва на разход в началото на следващата година и се завежда в сметка 9909.

Пример: прага на същественост в бюджетно предприятие ХХ е 900 лева. В края на годината при преглед за обезценка ДМА на стойност 1300 лева е обезценен и в баланса е представен за стойност 680 лева. Този актив за текущата година остава да се отчита като ДМА, независимо от факта , че стойността му е под стойностния праг 900 лв. В началото на следващата година този актив се изписва на разход и се завежда задбалансово по сметка 9909. 

Първоначална оценка на ДМА

В цената на придобиване на ДМА, НЕ се включват финансовите разходи за придобиването им.
В цената на придобиване СЕ включват:

 • обезщетенията на собствениците за отчуждаване на активите;
 • Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

Преки са разходите, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му. Това са:

 • разходи за подготовка на обекта (на терена, където ще се използва активът);
 • разходи за първоначална доставка и обработка;
 • разходи за монтаж, включително направените през контролните и предпусковите периоди, както и обичайните разходи, свързани с поетапното въвеждане в употреба на дълготрайния материален актив;
 • разходи за привеждане в работно състояние на придобития дълготраен материален актив: разходи за хонорари на архитекти, инженери, икономисти и други, свързани с проекта, икономическата обосновка, поръчката и/или изграждането, доставката, монтажа, въвеждането в употреба и др. на дълготрайния материален актив;
 • предполагаемите разходи до размера на начислената провизия за задължения за: демонтаж и изваждане на актива от употреба и възстановяване на терена, върху който е бил инсталиран активът; 


Пример:
бюджетно предприятие е закупило машина за лабораторни изследвания на стойност 24000 лв. с включено ДДС. Заплатило е 1000 лв. за транспорт, 1200 лв. с ДДС за монтаж, 2000 лв. за специфичен софтуер за управление на машината. Заплатило е също 5000 лева за обучение на персонала за работа с машината.
Предприятието е завело по сметка 2049 машината на стойност 28200 лв, формирана от следните разходи
- покупната цена на машината – 24000 лева;
- разходи за транспорт – 1000 лева;
- разходи за монтаж – 1200 лева;
- разходи за специализиран софтуер за управление – 2000 лева

Разходите от 5000 лв. направени за обучение на персонала са отчетени по сметка 6025 „Разходи за квалификация и преквалификация на персонала“. 

Оценка на ДМА в процес на придобиване

ДМА в процес на придобиване в края на отчетната година се оценяват на база достигнатия етап на придобиване , а не на база авансово платените суми за тяхното придобиване.

Пример: В предприятие ХХХ е сключен договор за доставка и монтаж на машина на стойност 20000 лева. За доставката на машината са начислени транспортни разходи 2000 лева. и за монтажа по договора трябва да бъдат платени 7000 лева. Машината е доставена и монтажа е започнал, но изисква продължително технологично време за цялостното му извършване. Предприятието е заплатило машината, транспортните разходи и 20% аванс за извършване на монтажа. Останалите разходи ще заплати след въвеждане на машината в експлоатация. В момента работата е извършена приблизително на около 50%

Текущо през годината
Д-т с/ка 2079/К-т с/ка 4010 или 4523 или 4548
Доставка на машината 20000 лв
Транспорт 2000 лв
За преведения аванс:
Д-т с/ка 4020 /К-т с/ка 7500, 50; 1400 лева;
Оценка в края на годината:
От договорените суми за монтаж по оценка на етапа на монтажа сумата
е 50% от договорената сума (3500 лв)

Д-т с/ка 2079/К-т с/ка 4020 1400 лева (сума на преведеният аванс)
Д-т с/ка 2079/К-т с/ка 497Х Коректив за задължения 2 100 лева
В началото на следващата година
Д-т с/ка 2079/К-т с/ка 4020 1400 лева (червено сторно)
Д-т с/ка 2079/КТ 497Х Коректив за задължения 2100 лева (червено сторно)
Окончателно разплащане по договор при приключване на монтажа
Д-т с/ка 2079/К-т с/ка 4010 5600 лева
При въвеждане на машината в експлоатация
Д-т с/ка 2049/К-т с/ка 2079 29000 лева;

Придобиване на ДМА

Отчитането на придобиването на ДМА се извършва по различен начин в зависимост от вида на придобиването и насрещния контрагент. В настоящето изложение ще разгледаме различните начини на придобиване и особеностите на отчитане при тях, като ще дадем в някои случаи примери, за да помогнем за по-доброто разбиране на спецификите.

Придобиване на ДМА –чрез покупка от небюджетна организация;
Д-т с/ка 20ХХ/К-т с/ка 4010

Придобиване на ДМА –чрез покупка от бюджетна организация;
Д-т с/ка 20ХХ/ К-т с-ка 4523,4548,4599
Д-т с/ка 4970/К-т с/ка 6081
При плащането
Д-т с/ки гр.75/К-т с/ки гр.50,7500
Д-т с/ки гр.45/К-т с/ка 4970

Придобиване на ДМА – чрез дарение;
Д-т с/ка 20ХХ/К-т с/ка 7414

Придобиване на ДМА – чрез замяна; 

Съгласно т.16.18 от ДДС20/2004 г. замяната се оценява по справедливата стойност на заменяния или придобивания актив, която от двете е по-ясно определима. Съгласно ДДС 5/2016 год при осчетоводяването на тази размяна трябва да вземем предвид и начислените амортизации до момента на размяната.

Пример: бюджетно предприятие ХХ притежава дърводелска машина с отчетна стойност 30000 лева., която е използвало в продължение на 10 години. Начислената амортизация до момента е 30000 лева. В момента дърводелската работилница е закрита и за предприятието тази машина е излишна. В същото време предприятието има нужда от компютри, за които няма бюджет, за да закупи. В момента употребявана такава машина на пазара може да се закупи за 2000 лв. Предприятието се договаря с организация YY, която може да им предостави компютри, които е закупила преди 1 година, 4 броя и има необходимост от дърводелската машина. Компютрите имат задоволителни параметри за организация ХХ, но са с недостатъчни мощности за планираната компютъризация за предприятие YY. Отчетна стойност на компютрите е 4000, натрупана амортизация 1900, балансова стойност 2100 лева. Двете организации се договарят размяната да се извърши без доплащане. Двете организации са бюджетни.

Счетоводните записвания в организация ХХ са, както следва:
Д-т с/ка 2414/ К-т с/ка 2049 30000 лв. за отписване на дърводелската машина;
Д-т с/ка 2041/К-т с/ка 7801 2000 лв. за завеждане на 4 броя компютри;

Счетоводни записвания в организацията YY
Д-т с/ка 2414/К-т с/ка 2041 1900 лв;

Д-т с/ка 2049/ К-т с/ка 2041 100 лв; К-т с/ка 7801 1900 лв;

Придобиване на ДМА-чрез финансов лизинг;

Пример: Предприятие ХХ придобива автомобил чрез финансов лизинг на стойност 30000 лева. Лизинга е за 5 години. Предприятието ще заплати 5000 лева лихви.

а) лизингът е от местно лице
Д-т с/ка 2051 30000 лева
Д-т с/ка 1917 5000 лева
К-т с/ка 1911 35000 лв
§ 52-04 30000 лв;
б) лизингът е от чуждестранно лице
Д-т с/ка 2051 30000 лв
Д-т с/ка 1918 5000 лв
К-т с/ка 1912 35000 лв
§ 52-04 30000 лв;

Тук е важно да се отбележи, че тъй като тази сделка е над 10000 лева. и срока на лизинговия договор е над 1 година, то тя попада в обхвата на разпоредбите на т.7.4.7 от ДДС20/2004 год. в този случай, независимо че в ситуацията нямаме разплащане, тази сделка трябва да бъде отчетена в касовия отчет като капиталов разход без отчитане на лихвите. В случая ще имаме разход по п-ф 52-04 за 30000 лева.
Аналогични са счетоводните операции и изискванията за отразяване в касовия отчет и при условията на търговски кредит. Счетоводните сметки за отразяването на търговския кредит са: 1927,1928 (за лихвите) и 1921, 1922 (за задължението).

Придобиване на земя, инфраструктурни обекти, книги в библиотеката;

От 01.01.2014 год. придобиването на земя (с изключение на прилежащата към сгради), инфраструктурни обекти и книги в библиотеката се отчитат балансово. Преди това тези обекти се отчитаха по задбалансови сметки. Отчитането на тези обекти се извършва успоредно в две стопански области – Бюджет или СЕС и ДСД. В Стопанска област „Бюджет“ или Стопанска област СЕС при придобиването се отчита разход, като изключение правят прилежащите към сгради земи, а в ДСД се завеждат като ДМА.

В отчетна област Бюджет или СЕС

Д-т с/ка 6075/К-т с/ка 40ХХ, 50, 7500, 74.. – разход за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки
Д-т с/ка 6076/К-т с/ка 40ХХ, 50, 7500, 74.. – основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки
Д-т с/ка 6077/К-т с/ка 40ХХ, 50, 7500, 74.. – разход за придобиване на земя в страната
Д-т с/ка 6078/К-т с/ка 40ХХ, 50, 7500, 74.. – разход за придобиване на земя в чужбина
Д-т с/ка 6075/К-т с/ка 40ХХ, 50, 7500, 74.. – разход за придобиване на : активи с художествена и историческа стойност и книги в библиотеката
Д-т с/ка 2010/К-т с/ка 40ХХ, 50, 7500, 74.. – придобиване на прилежащи към сгради земи

В отчетна област ДСД

Д-т с/ка 2201/К-т с/ка 7609 - земи, гори и трайни насаждения
Д-т с/ка 2202/К-т с/ка 7609 - инфраструктурни обекти
Д-т с/ка 2203/К-т с/ка 7609 - активи с историческа и художествена стойност
Д-т с/ка 2204/К-т с/ка 7609 – книги в библиотеката

Отписване на ДМА

Счетоводните записвания при продажба на ДМА след 01.01.2014 год се различават в зависимост от вида на организацията получател. Разликата е продиктувана от факта, че от гледна точка на предприятието като самостоятелна единица в бюджета те не се различават, но от гледна точка на сводирания отчет двете продажби имат различна същност: продажбата към небюджетна организация – създава приход и разход за бюджета като цяло, а продажбата към бюджетна организация – не създава приход и разход за бюджета като цяло. С ДДС5/2016 год. бюджетните организации започнаха да начисляват амортизации. Така че всички счетоводни записвания трябва да бъдат съобразени и с този факт.

Продажба на небюджетна организация

Д-т с/ка 4110, 4130/ К-т с/ка 7131-7133; 7140-7149-за отчитане на приход от продажбата
Д-т с/ка 6131-6133; 6140-6149; 2412-2419;/ К-т с/ка 22; 21; 20; отчитане на разхода от продажбата (балансовата стойност) и отписване на амортизацията;

Продажба на бюджетна организация

Д-т с/ка 4522/К-т с/ка 7131-7133; 7140-7149 С тази операция предприятието признава приход от продажбата за целите на ГФО на предприятието като самостоятелна единициа;
Д-т с/ка 6131-6133; 6140-6149; 2412-2419; / К-т с/ка 22; 21; 20 – отписване на балансовата стойност като разход; отписване на начислената амортизация;
Д-т с/ка 7180/К-т 4960 записване на коректива: с тази операция се извършва корекция на прихода, тъй като от гледна точка ба бюджета като цяло, при сводирането реализираният приход от бюджетната организация от друга бюджетна организация трябва да се елиминира.

При плащането
Д-т с/ка 4960/К-т с/ка 4522
Д-т с/ка 5013/К-т с/ка 7511

Отписване поради липса или брак

Отписването, поради липса и брак се извършва, като се има предвид следното:

   • Изписва се цялата ст-ст по Д-т с/ка 6992 (нова сметка от 2014 г); Д-т с/ка 241Х/ К-т с-ки р-л 2 , независимо дали е по вина на МОЛ или не;
   • Ако е по вина на МОЛ се записва вземане : Д-т с/ка 4213/К-т с/ка 7198
   • Ако липсата е от неизвестен извършител: Д-т с/ка 9289/К-т с/каТ 9981


Оценки след придобиване

а) Преоценка на ДМА

Съгласно НСС16/2002 год. дълготрайните материални активи след придо¬биването им могат да се отчитат или по цена на придобиване или по преоценена стойност. Кой от двата метода ще се избере е въпрос на приемане на счетоводна политика от първостепенния разпоредител. (Тук трябва да отбележим, че възможността за отчитане на ДМА по преоценена стойност отпадна от НСС, но в бюджетния сектор останаха в сила НСС 2002 год)
В случай, че е избран метода на преоценената стойност предприятието трябва да определи и честотата на извършване на преоценки на ДМА, така че представените в баланса активи да не се отличават съществено от стойността, по която мога да бъдат закупени към момента на представяне.

При избор на отчитане на ДМА по преоценена стойност разликите от пре¬оценката им се отчитат по сметка 7801.

Д-т с/ки 2ХХХ/К-т с/ка 7801 увеличение на отчетната стойност
Д-т с/ка 7801/К-т с/ки 2ХХХ намаление на отчетната стойност

б) Обезценка на ДМА

Съгласно т.36.1 от ДДС 20/2004 веднъж на 2 години трябва да се извършва преглед за обезценка на нефинансовите ДМА. Много често в бюджетните ор¬ганизации за тази цел се ползват независими оценители, което по принцип не е задължително. Прегледа за обезценка на ДМА се извършва спрямо текуща¬та възстановима стойност. За текуща възстановима стойност на тези активи се приема справедливата им стойност. За нейната индикация може да се използва текущата покупна стойност на сходен актив.

Пример: бюджетна организация ХХ притежава компютърна конфигурация на стойност 1800 лева. Конфигурацията е закупена преди 2 години. Ако организацията закупи в момента такава конфигурация на старо, то би платила 1100 лева. При това положение организацията следва да отчете обезценка на компютърната конфигурация за 700 лева;

Д-т с/ка 7801/К-т с/ка 2041 700 лева

Много често бюджетни счетоводители питат защо трябва да се извършват обезценки, след като в бюджета вече се начисляват амортизации. Начисляването на амортизации и извършването на обезценка имат различен икономически смисъл. Амортизацията се начислява на база реално използване на актива и възстановяване на неговата стойност при нормални условия на експлоатация. Тя е приблизителна оценка и в края на всяка година подлежи на преглед и корекция за в бъдеще, ако имаме допълнителни данни за условията на експлоатация (НСС4) . Обезценката е намаляване на стойността на актива на база извънредни събития, които са настъпили и които показват, че актива няма да може да възстанови стойността си при нормална експлоатация (НСС36).

Прехвърляне на ДМА от СЕС в бюджет

Съгласно т. 21.5 от ДДС6/2008 год. прехвърлянето на придобитите в СЕС ДМА за използване в бюджета се отчитат със следните счетоводни операции:

Отписване от СЕС
Д-т с/ка 7601/К-т с/ка 20
Записване в Бюджет
Д-т с/ка 20/К-т с/ка 7601

Придобиване на ДМА по стопански начин

Разходите свързани с придобиването и основен ремонт на ДМА по стопан¬ски начин първоначално се начисляват по сметките от гр.60. Месечно или на тримесечие начислените разходи се отнасят в стойността на ДМА чрез операцията:

Д-т с/ка 20/КТ 6501, 6507

Придобиване на инфраструктурни обекти по стопански начин

а) първоначално разходите се начисляват по с-ките от гр.60
б) в края на месеца или на тримесечие се взема операция:
Д-т с/ка 6504/К-т с/ка 6504 в бюджета
Д-т с/ка 2202/К-т с/ка 7609 в ДСД

Начисляване на амортизации на ДМА и ДНА

Начисляването на амортизации в бюджетните предприятия бе въведено с ДДС 5/2016 год. Отчитането на амортизациите в бюджета се извършва по разходни сметки от група 603 срещу корективните от група 24:

6030

Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни активи

2420

Амортизации на нематериални дълготрайни активи

6032

Разходи за амортизация на продуктивни и работни животни

2412

Амортизация на продуктивни и работни животни

6033

Разходи за амортизация на сгради

2413

Амортизация на сгради

6034

Разходи за амортизация на машини, съоръжения, оборудване

2414

Амортизация на машини, съоръжения, оборудване

6035

Разходи за амортизация на транспортни средства

2415

Амортизация на транспортни средства

6036

Разходи за амортизация на стопански инвентар

2416

Амортизация на стопански инвентар

6037

Разходи за амортизация на инфраструктурни обекти

2417

Амортизация на инфраструктурни обекти

6039

Разходи за амортизация на други дълготрайни материални активи

2419

Амортизация на други дълготрайни материални активи

Ние няма да се спираме по-подробно на проблематиката свързана с амортизациите. Всички особености по начисляването и определянето на амортизациите в бюджета са подробно описани в ДДС 5/2016 год на МФ.

https://www.minfin.bg/bg/1103

 

Приложение 1: Характеристики на сметките за ДМА от СБО и връзката им с параграфите от ЕБК/2022 год

 

сметки

Параграфи

Разход (придобиване на дълготрайни активи)

Параграфи Приход (продажба на дълготрайни активи)

2010 Прилежащи към сгради и съоръжения земи – сметката се използва само в Бюджета

 

40-40

2020 Продуктивни и работни животни

 

40-23

2031 Административни сгради- училищните сгради на държавните училища се отчитат по тази сметка. Сметката отчита, както сградите на държавната/общинска               администрация, така и държав- ните/общинските сгради за образователни, социални, здравни, култур- ни, обществени и други мероприятия.

52-02

40-22

2032 Жилищни сгради, общежития и апартаменти

52-02

40-22

2038 Почивни станции, хотели, учебни центрове, оздравителни комплекси

52-02

40-22

2039 Други сгради - отчитат сгради, които не са административни или жилищни, като например гаражи, павилиони, производствени/ стопан- ски и търговски сгради, халета, складове и др. подобни.

52-02

40-22

2041 Компютри и хардуерно оборудване

52-01

40-21

2049 Други машини, съоръжения, оборудване

52-03

40-23

2051 Леки автомобили

52-04

40-24

2059 Други транспортни средства

52-04

40-24

2060 Стопански инвентар

52-05

40-25

2071 Незавършено строителство, производство и основен ремонт

51-00

 

2079 Други дълготрайни материални активи в процес на придобиване

     52-19

     40-29

2091 Капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване дъл готрайни материални активи

52-19

 

2099 Други дълготрайни материални активи

52-19

40-29

2201 Земи, гори и трайни насаждения

54-00

40-40

2202 Инфраструктурни обекти

52-06

40-26

2203 Активи с историческа и художествена стойност

 

 

2204 Книги в библиотеките

 

 

 

Виж ПП за равнение на сметки и параграфи:https://www.ada-soft.bg/bg/mproducts/forbudget/equa

Научете повече за равнението на сметки и параграфи:http://avcpa.eu/index.php/en/statii/biudgetno-schetovodstvo/120-2022-08-29-12-45-50

Параграфи свързани с операциите с нефинансови активи (Извадка ЕБК за 2022 год)

А) Постъпления от продажба на нефинансови активи
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи
40-21 - постъпления от продажба на компютри и хардуер
40-22 - постъпления от продажба на сгради
40-23 - постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения
40-24 - постъпления от продажба на транспортни средства
40-25 - постъпления от продажба на стопански инвентар
40-26 - постъпления от продажба на инфраструктурни обекти
40-29 - постъпления от продажба на други ДМА
40-30 - постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи
40-39 - постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове
40-40 - постъпления от продажба на земя
40-71 - постъпления от продажба на държавния резерв
40-72 - постъпления от продажба на земеделска продукция
Забележка: За целите на касовото изпълнение сумите по § 40-00 се представят като приходна позиция, с изключение на § 40-71, който се представя като намаление на съответната разходна позиция.

Б) Придобиване на нефинансови активи
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи
52-01 - придобиване на компютри и хардуер
52-02 - придобиване на сгради
52-03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-04 - придобиване на транспортни средства
52-05 - придобиване на стопански инвентар
52-06 - изграждане на инфраструктурни обекти
52-19 - придобиване на други ДМА
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
53-01 - придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти
53-09 - придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-00 Придобиване на земя
57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
57-01 - плащания за попълване на държавния резерв
57-02 - плащания за изкупуване на земеделска продукция
от § 58 до § 59 - ххх
Забележка: За целите на касовото изпълнение операциите по придобиване на нефинансовите активи (§§ 51-00 - 57-00) се представят като разходна позиция и подлежат на класифициране по съответните функции, групи и дейности в раздел VІ от ЕБК

 

Офис Пазарджик

бул. Г. Бенковски 13, ет. 1

034 442 765

0884390375

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Офис София

ж.к. Полигона, бл.43, офис 5

02 974 43 50

0885509600

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР

 

Модул

„Дълготрайни активи“ 

 

 

Уважаеми клиенти, 

 

Във връзка с ДДС №5 от 30.09.2016 г. за начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации, представяме на Вашето внимание Модул „Дълготрайни активи.

 

Ø  Предназначение:  

Обхваща дейността по придобиване на активите, начисляване на амортизации, промяна в елементи от номенклатури, преоценки, проследяване на принадлежни части от активи и отписване. Съставяне на счетоводен амортизационен план, съгласно изискванията на СС 4.

 

 

 

Ø  Предимствата, които получавате:

ü  Лесно завеждане на придобитите активи с пълна информация за тях.

ü  Автоматично пресмятане на начислената амортизацията чрез линеен метод.

ü  Посредством система от филтри, бързо намиране на информация за интересуващия Ви актив.

ü  Гъвкава справочна част с възможност за печат на Инвентарна книга, Инвентаризационен опис, Сравнителна ведомост, Счетоводен амортизационен план, оборотни справки и др., както и експорт на информацията в различен формат файлове – текстови (.txt и .rtf), MS Excel, OpenOffice и HTML.

 

 

 

Ø   Допълнителни възможности, които предлагаме

ü  Импорт на наличните активи от файл.

ü  Организация на автоматично осчетоводяване за клиенти, използващи ПП „Скиптър (i)“.

 

Ø   За кого е подходящ модул ДМА : 

ü   За клиенти, които не използват счетоводен софтуер, разпространяван от „АДА – СОФТ“.

ü За клиенти, използващи счетоводен софтуер, разпространяван от „АДА – СОФТ“ – ПП „Скиптър“, „Скиптър(i) и „Адакта“.

ü  За клиенти, ползващи ПП „Скиптър“ и преминаващи към Скиптър (i).