Приходи/разходи от за дарения, помощи. Отчитане на СЕС. Възстановяване на суми, свързани с дарения (донорски програми)

Отчитането на средствата свързани с дарения в бюджета се разглеждат в множество ДДС-та, като всяко едно от тях внасят частична яснота по определен казус, който понякога е разглеждан в предходни разпоредби и с настоящото ДДС се внасят частични изменения в предходното. Всичко това натрупано в обхват от петнадесет години в много случай довежда до по-голямо объркване отколкото до изясняване на проблематиката, защото всеки, който тръгне да проследява темата се сблъсква с неизменният текст във всяко едно ДДС „Всичко, което не противоречи на настоящото ДДС е в сила“. В този материал ще се опитаме да направим един всеобхватен преглед на темата и да сглобим отделните части на пъзела и искрено се надяваме опита ни да се увенчае с успех.

Хронологията на разглежданата тема е както следва:
 

  • ДДС 1/ 2003 год. – отчитане на осигурителни вноски;
  • ДДС 20/2004 год. т.20 – отчитане на помощи, дарения и други безвъзмездно получени средства в бюджета;
  • ДДС 6 и ДДС 7/2008 г. –отчитане на средствата от структурните и кохезионния фонд;
  • ДДС 4/2010 год. т.33-35;
  • ДДС 14/2013 год. т.21-29 и т.30-38;
  • ДДС 08/2014 год.;
  • ДДС 01/2015 год.;
  • ДДС 5/2016 год 
  • Писмо 91-00-21 от 24.01.2020 год - Допълнителни указания по прилагането на чл. 159-161 от ЗПФ в отчетността за СЕС на НОИ и НЗОК и отразяване в отчетността на НАП за сметките за чужди средства на операции по начисляването и превеждането т НОИ, НЗОК и централния бюджет на вноски за ДЗПО
    

Ще разгледаме темата в хронология на ДДС-тата и разглежданена казусите актуално към дата 01.01.2023 год.

Read more:

Указател по обекти на отчитане – информацията е актуализирана със съществени указания към 2022 год

 

Сметки

Отчетен обект или вид транзакция

Разпоредби на МФ свърза- ни с отчетността

Гр.191;

Отчитане на активи придобити на база лизингови договори;

ДДС20/2004 т.17

Гр.20 Гр.22

Отчитане на ДМА в БП;

 

Покупко-продажба на ДМА между бюджетни организации;

Прехвърляне на придобити по ОП ДМА по бюджета на бенефициента;

Срокове за инвентаризация

ДДС 20/2004 т.16; ДДС 14/2013 т.18-20; ДДС 7/2012 г. т.30 ДДС 14/2013 т.65 ДДС 8/2014 т.т.12-25 ДДС 6/2008 т.21.5

ДДС10/2017

Гр.21

Отчитане на НДА в БП;

ДДС20/2004 т.38; ДДС 14/2013 т.100

Гр.24

Амортизации в БП;

ДДС5/2016 год;

 

Вижте цялата статия...

Отчитане на материалните запаси в бюджетните организации

Отчитането на материалните запаси в бюджетния сектор се извършва съгласно НСС2 /2002 год. и указанията на Дирекция „Държавно съкровище“ на Министерство на финансите. Счетоводното отчитане на СМЗ се извършва по историческа цена (доставна стойност).Стандарта дава указания за:

 • Определяне на историческа цена;
 • Последващо признаване на историческата цена за разход;
 • Всяко намаление на историческата цена до нетна реализируема стойност;
 • Методите за отписване на отчетната стойност, съгласно които се определят разходите на СМЗ

Стоково-материални запаси са: краткотрайни материални активи под формата на материали придобити с цел влагане в производствен процес, продукция произведена в предприятието с цел продажба, стоки придобити чрез покупка предназначени за продажба, незавършено производство, инвестиция в материален запас-материални запаси придобити за инвестиционни цели, а не с цел използване. 

Вижте цялата статия...

ДМА в бюджетен сектор

Отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните организации 

 

Определение

Отчитането на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия се извършва на база НСС16/2002 год. и указанията на Дирекция „Държавно съкровище“ на Министерство на финансите. НСС 16 определя дълготрайните материални активи като установими нефинансови ресурси, които са придобити и притежавани от предприятието и:

 • имат натурално-веществена форма;
 • се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи;
 • или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
 • се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период; 


Един нефинансов ресурс е установим, ако е възможно да определим връзката между него и конкретното черпене на очакваната икономическа изгода за предприятието от него. Очакваната икономическа изгода може да произтича от комбинираното действие на група активи, при което изгодите не могат да се разграничат по конкретни активи. За да се установи връзката в този случай е необходимо дълготрайният материален актив да се определи (идентифицира) въз основа на:

 • притежаваните от предприятието права върху актива отделно от другите активи;
 • възможността активът да се изведе от предприятието отделно от другите активи;


Определението дадено от МСС 16 Имоти, машини и съоръжения по същество не е много по-различно от даденото в националния стандарт. МСС определя, че това са активи, които:

 • се държат от предприятието, за да се използват за произвоството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели; и
 • се очаква да бъдат използвани през повече от един период;  

Вижте цялата статия...

Методика на равнение на сметки и параграфи, използвайки ПП Еква ; ОБОСНОВАВАНЕ НА РАЗЛИКИ МЕЖДУ НАЧИСЛЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

1. Принципи на обосноваването на разлики между начисления и плащания

Някои специалисти отричат аналогията между Касов отчет и Отчет на паричните потоци, поради разликите, които съществуват между двата отчета, но в това изложение ние ще потърсим аналогията между тях, като изтъкнем разликите. Нека разгледаме касовия отчет като отчет , който отразява входящи и изходящи потоци на парични средства, разглеждайки предприятието винаги в центъра на събитието спрямо външни за него организации и физически лица. Характерно за касовия отчет е, че има случаи при които някои от паричните потоци не преминават през бюджетното предприятие, но въпреки всичко се отчитат в неговия касов отчет, независимо, че няма пряко преминаване на потоците. Такъв е примера с трансфера на осигурителните вноски и ДОД на бюджетните организации (с изключение на общините), които се превеждат директно на осигурителния институт, здравна каса и НАП от МФ без да преминават през предприятията. В този случай начислителният процес съвпада с плащането. Има и изключение от това правило, където в касовия отчет се отчита разход по параграфите от ЕБК без действително да е извършен такъв нито пряко, нито косвено. Това е случая на отразяването на финансовия лизинг и търговския кредит, където има отразяване по капиталовите параграфи на сумата на покупката на ДМА, заедно с начисляването на покупката.

За да разберем, обаче смисъла на равнение на сметки и параграфи нека разгледаме класическия пример, когато предприятието е в центъра и имаме входящи и изходящи парични потоци. 

Вижте цялата статия...