Рубрика „Въпроси и отговори“

В какъв срок може да бъде предявено пред работодателя обезщетение по чл.222 ал.1 при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328,ал.1 т.2 от КТ , как би следвало да се начисли и какви вноски се дължат върху това обезщетение?

Извадка от КТ

Чл. 222. (1) При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок 

Видно от разпоредбата работник или служител, който е останал без работа на база посочените основания има право на обезщетение до 1 месец или за по-дълъг срок, ако такъв е предвиден в колективен трудов договор, както и в случаите, в които е започнал работа при по-ниско възнаграждение. Обезщетението е в размер на брутна заплата. . В закона не е регламентиран срок, в който работникът или служителят може да предяви претенцията си пред работодателя. В тази връзка давностният срок, до който работникът или служителят има право да претендира вземането си по съдебен ред, е 3 години.

 Извадка от КСО

Чл. 9. Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита:

……
(1) т.5 през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение; за работниците и служителите осигурителните вноски се разпределят по чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9.
………….
(5) Осигурителните вноски по ал. 3 са в размерите за фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Учителския пенсионен фонд. В случаите по ал. 3, т. 5 не се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд.

Съгласно разпоредбите на чл.9 т.5 върху сумите се дължат осигурителни вноски. Това означава, че не зависимо от това в кой момент работникът е предявил своето вземане (в рамките на 3-те години) работодателят е длъжен да начисли съответното обезщетение, както и да подаде Декларация 1 Декларация 6. В Декларация 1 лицето се посочва с код.27.
Обезщетението се изчислява на база брутното трудово възнаграждение в месеца предхождащ месеца на оставане без работа.
Времето не попада в обхвата на чл.354 от КТ и не се признава за трудов стаж.
Върху сумата на това обезщетение не се внасят здравни осигуровки.

Извадка ЗДФЛ

Чл.24 (2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
8. обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 227, 229, 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 121 и чл. 124 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 234, ал. 1 - 7 и чл. 236 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител;
Обезщетението по по чл.222 ал.1 се облага с данък върху доходите на физическите лица

Декември 2022 год.

Автор на отговора: Елеонора Билбилева

Как по-добре да управляваме отсъствията:
https://www.youtube.com/watch?v=BcykR8qv0cs


Внедряване на системи за ТРЗ:
https://www.ada-soft.bg/bg/mproducts/tproducts/trzandls#