Стъпки и особености при годишното облагане на доходи по трудови правоотношения от работодателите

Някак неусетно наближихме края и на тази година. Месец декември е особено интересен за работодателите и предизвикателствата пред тях са не едно и две. С пълна сила това важи за служителите изработващи заплатите на персонала. За тях стартира процедурата по подготовка и извършване на годишно облагане /изравняване/ на доходите от трудови правоотношения. Като част от тази процедура, в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ е регламентирано правото на работниците и служителите при декларирано желание от тяхна страна, да ползват данъчни облекчения при основния си работодател. Практиката наложи като много полезни последователност от стъпки, които да се следват за постигане на коректно и безпроблемно извършване на процедурата.

1.Предварителна подготовка от работодателя, в лицето на служителите изработващи заплатите :

1.1. инвентаризират се лицата, с ТЕЛК решения – всички лица, които има валидно телково решение, ползвали са текущо данъчна преференция или ще ползват такава в годишното облагане, трябва да бъдат уведомени и да представят в срок от 30.11.2022 – до 31.12.2022 Декларация за липса на публични задължения или Декларация за ангажимент да подадат Данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Ако лицето не предостави една от двете декларации, работодателят е длъжен при годишното облагане да преизчисли удържания от лицата данък, тъй като те губят правото си на данъчна преференция.

1.2. инвентаризират се лицата, постъпили през годината в предприятието- всички трябва да се предоставили служебна бележка по чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ за доходи получени през 2022 година от предходен работодател. Това е в изключителен интерес най-вече на лицата, за да удостоверят достатъчно облагаем доход в годишен аспект, за да ползват данъчна преференция в пълен размер.

1.3. инвентаризират се всички лица, които са ползвали текущо / месечно/ преференция за допълнителна здравна или живото-застраховка при работодателя. Те също са задължени да представят пред работодателя в срок от 30.11.2022 – до 31.12.2022 Декларация за липса на публични задължения или Декларация за ангажимент да подадат Данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Ако лицето не предостави една от двете декларации, работодателят е длъжен при годишното облагане да преизчисли удържания от лицата данък, тъй като те губят правото си на данъчна преференция.

1.4. Добре е да се информират работниците на предприятието - подробно и коректно, за условията и обстоятелствата, при които могат да ползват данъчни облекчения при работодателя, като например достатъчно облагаем доход от 2022 година, т.е. лица в майчинство и продължителни болнични и неплатени отсъствия е добре да направят нужната проверка.

 

2. Декларациите за ползване на данъчни облекчения и съпътстващите ги задължителни документи се представят пред работодателя в срок от 30.11.2022 – до 31.12.2022 година.

3. Работодателят не носи отговорност за информацията, декларирана от лицата, но негово задължение е да контролира дали са попълнени всички реквизити, приложени ли са всички задължителни съпътстващи документи и не на последно място децата, за които се декларира преференция, отговарят ли на условията – да са на възраст не повече от 18 години , навършени в годината на ползване на преференцията – в случая 2022 година.

4. Работодателят извършва и начислява резултата от годишното облагане във ведомостите за месец Декември 2022 година, в срок до 31.01.2023 година.

 

Електронно заявяване и одобрение на отсъствия: https://youtu.be/BcykR8qv0cs

 

Рая Стоименова – експерт ТРЗ

Служител Адасофт ООД

23.11.2022 год.