РАБОТА НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД

В практиката, все по-често ни се налага да се справяме с трудово правни казуси на служители работещи на допълнителен труд. Причините за това може да са дългосрочни отсъствия от различно естество, командировки, работа по проекти и други. Затова прилагам някои от основните нормативи при работа на повече от един трудов договор и техните спицифики, които не трябва да забравяме.

Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. 

 1. Прилгането на тази разпоредба изисква работата да се изпълнява извън установеното за служителя време.

2. Разпоредбата се прилага когато служителя заема свободна или вакантна длъжност.

3. Ако длъжността е една и съща, договор на основание чл.110 КТ е недопустим.

Чл. 259. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) От правата по предходната алинея не може да се ползува работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъствуващия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заместването по ал. 1 се извършва със съгласието на работодателя и работника или служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването.

 1. В хипотезата на заместване по чл.259 КТ е неоходимо да има отсъстващ работник или служител, работата на когото се налага да бъде изпълнявана от друг работник/служител на работодателя.

2. От правата по чл.259, ал.1 от КТ не могат да се възползват работниците и служителите, които по длъжност са заместници на отсъстващия. Такива са длъжностите, пред чиито наименования са включени означенията "зам.-", "пом","под"- и др.или са самостоятелно определени ръководни длъжности, които съгласно нормативен акт, устав,дружествен договор, друг устройствен акт или утвърден дружествена характеристика следва да изпълняват функциите на заместник при отсъствие на титуляра на определена длъжност.

3. Прилгането на тази разпоредба изисква заместването да се изпълнява в рамките на нормалната продължителност на установеното работно време, т.е условията на трудовото правоотношение по основната работа на съвместителя остават непроменени.

4. Разпоредбата на чл.259, ал.1 от КТ не би моглада има приложение към т.нар."вътрешно съвместителство", когато работникът или служителят изпълнявазадълженията на друга незаета свободна длъжност.

5. Съобразно с обема на работата и при спазване на изискванията за образование, правоспособност, квалификация, трудов стаж и други две или повече длъжности могат да се комбинират в една, като произтичащите от това задължения се отразяват в длъжностната характеристика и се изпълняват в рамките на работното време - например "шофьор", снабдител, домакин и куриер". В този случай не се прилагат разпоредбите на чл.110 и 259 от КТ

Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорена забрана в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

Срочни трудови договори (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва:

3.(изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа; 

Трудов договор за работа през определени дни от месеца (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

Чл. 114. (1) (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., предишен текст на чл. 114 - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.

 

  Тодор Стоев / Експерт, информационно
осигуряване


 Ада-Софт ООД
 +359 2 974 43 50
 +359 88 519 4065
 София 1750 Полигона бл.43, Офис 5
 www.ada-soft.bg