Необлагаеми доходи, които се включват в справката по чл.73 ал.6 и в Служебната бележка

104  Ваучери за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е“ от ЗДДФЛ  


Включва се само необлагаемата част – за 2022 г. до 200 лв на месец.

105  Обезщетения, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ

 

 

От Кодекса на труда:

  • Чл. 200. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника и служителя

  • Чл. 216. Обезщетение при преместване

Ал. 1, т. 1 и 2 На работник или служител, който се премества на работа в друго населено място, по споразумение с работодателя могат да се заплатят:
1. пътните разноски за него и за членовете на семейството му;
2. разноските по пренасянето на покъщнината му;
Ал.2 На работник или служител, трудовото правоотношение с когото е прекратено не по негова вина или не по негово заявление с предизвестие, по споразумение с работодателя могат да се заплатят разноските по т. 1 и 2 на предходната алинея за неговото и на семейството му завръщане в постоянното им местоживеене.
Ал.3 Работникът или служителят има право на обезщетение по предходните алинеи, когато по ред, предвиден в закон, се премества или е преместен на постоянна работа в друго населено място не по негова молба. Когато разстоянието до населеното място на новата работа е над 100 километра и преместването е за време над 1 година, на работника или служителя се заплаща и уговореното едномесечно трудово възнаграждение за новата работа и възнаграждение в размер на една четвърт от същата сума за всеки член от семейството, издържан от работника или служителя. Обезщетението се изплаща от работодателя, при когото работникът или служителят се премества на работа.

Read more:

ДОХОДИ, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСОЧВАТ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СПРАВКАТА ПО ЧЛ.73, АЛ.6 ОТ ЗДДФЛ ЗА 2022 г.

Независимо от формата на плащане (в пари или в натура), в справката не се посочват данни за доходите, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 10, т. 12 и т. 13 и чл. 24, ал. 4 от ЗДДФЛ и това са:


Чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ – „д“

  • стойността на:

а) безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл. 285 от Кодекса на труда;
б) безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони;
в) безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи - за дните в експлоатация, риболовците - за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под вода, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране;
г) храна и ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 181, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, безплатната храна, предоставена на военнослужещите и цивилните служители съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и чл. 286, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 67 от Закона за Националната служба за охрана и на служителите съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
д) порционните пари, изплатени на основание на Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,Закона за Националната служба за охрана и на сумите по чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

Read more:

Рубрика „Въпроси и отговори“

В какъв срок може да бъде предявено пред работодателя обезщетение по чл.222 ал.1 при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328,ал.1 т.2 от КТ , как би следвало да се начисли и какви вноски се дължат върху това обезщетение?

Извадка от КТ

Чл. 222. (1) При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок 

Read more:

Стъпки и особености при годишното облагане на доходи по трудови правоотношения от работодателите

Някак неусетно наближихме края и на тази година. Месец декември е особено интересен за работодателите и предизвикателствата пред тях са не едно и две. С пълна сила това важи за служителите изработващи заплатите на персонала. За тях стартира процедурата по подготовка и извършване на годишно облагане /изравняване/ на доходите от трудови правоотношения. Като част от тази процедура, в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ е регламентирано правото на работниците и служителите при декларирано желание от тяхна страна, да ползват данъчни облекчения при основния си работодател. Практиката наложи като много полезни последователност от стъпки, които да се следват за постигане на коректно и безпроблемно извършване на процедурата.

1.Предварителна подготовка от работодателя, в лицето на служителите изработващи заплатите :

1.1. инвентаризират се лицата, с ТЕЛК решения – всички лица, които има валидно телково решение, ползвали са текущо данъчна преференция или ще ползват такава в годишното облагане, трябва да бъдат уведомени и да представят в срок от 30.11.2022 – до 31.12.2022 Декларация за липса на публични задължения или Декларация за ангажимент да подадат Данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Ако лицето не предостави една от двете декларации, работодателят е длъжен при годишното облагане да преизчисли удържания от лицата данък, тъй като те губят правото си на данъчна преференция.

Вижте цялата статия...

РАБОТА НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД

В практиката, все по-често ни се налага да се справяме с трудово правни казуси на служители работещи на допълнителен труд. Причините за това може да са дългосрочни отсъствия от различно естество, командировки, работа по проекти и други. Затова прилагам някои от основните нормативи при работа на повече от един трудов договор и техните спицифики, които не трябва да забравяме.

Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. 

Вижте цялата статия...

НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ- СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ ДВ бр.78/2022 год.

Стар текст /2020 год/

Изменен текст ДВ, бр.78 от 30.09.2022 год.

Бележки
………….

Чл.4а (3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)
В Правилника за вътрешния трудов ред се определя начинът
на запознаване на работниците и служителите с утвърдените
поименни графици за работа при сумирано изчисляване на
работното време, за дежурство и за времето на разположение.
Когато е уговорено задължение за разположение на работника
и служителя, се определя и начинъѝт на уведомяване за
явяване на работа

Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен нормативен документ на всяко предприятие. Той е
част от системата за управление на предприятието и всеки работник и служител трябва да бъде
запознат с него. С тази нова алинея законодателят
утвърждава изискването начинът на запознаване на работниците с утвърдените поименни
графици да бъде разписан задължително в него

Чл. 9б(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г.) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график.

Чл.9б (3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане, за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график. Допълнена с отглеждането на дете до 8 год.възраст от бащата (осиновител)
 Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Дежурство се въвежда при необходимост за изпълнение на задачи на предприятието в рамките на установеното за работника и служителя работно време или извън него. Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)  Чл.10 е отпаднал, тъй като е въведен нов Раздел II “a”, който регламентира дежурството и времето на разположение

Вижте цялата статия...