Услуги

 

Ада Софт Одит ООД предлага пълен пакет от услуги съгласно Закона за независимия финансов одит в това число:

 

  • Независим финансов одит на финансови отчети
  • Извършване на договорни процедури относно финансова информация
  • Компилиране на финансова информация

 

както и 

 

  • Договорни процедури свързани с одита на системи за финансово управление и контрол (СФУК)
  • Консултации при изработване и внедряване на системи за финансово управление и контрол (СФУК)
  • Бизнес консултации при изработването на техническо задание за софтуер
  • Съставяне на годишни финансови отчети
  • Консултации: одиторски, счетоводни, данъчни и осигурителни
  • Предоставяне на професионално обучен одитен перонал