ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ   на „АДА СОФТ ОДИТ” ООД

                              

Одиторите и служителите на „АДА СОФТ ОДИТ” ООД спазват следните етични норми на поведение:

 

 1. v Декларират наличието или възможността за възникване на конфликт на интересите, който може да повлияе на тяхната работа;
 2. v Запазват в тайна всяка информация, станала им известна за клиентите с които непосредствено работят или работи дружеството, която би могла да навреди на техните интереси;
 3. v Запазват своята независимост от съответните отговорни лица като гарантират по този начин, че техните действия са в интерес на клиента като цяло;
 4. v Остават безпристрастни при оценката на получената информация;
 5. v Информират ръководството на клиента незабавно при получаване на информация, свидетелстваща за действия или бездействия от страна на служители на клиента, увреждащи неговите интереси, или представляващи административно нарушение или престъпление според законодателството на Република България;
 6. v Не се стремят да създават излишна зависимост на клиента към предоставяните услуги;
 7. v Не предлагат услуги за оказването, на които нямат необходимата компетентност;
 8. v Защищават в рамките на закона интересите на клиента;
 9. v Придържат се към открито, без предубеждение и професионално честно отношение към клиента и неговата дейност;
 10. v Информират клиента за необходимостта от предприемане на превантивни действия преди да бъдат допуснати нарушения на счетоводните стандарти или такива увреждащи интересите му;
 11. v Да не вземат и да не допускат вземането на подаръци или други недоговорени форми на възнаграждение;
 12. v Да не увеличават неоснователно времето, необходимо за извършване на определената услуга с оглед допълнителни искания за повишаване на възнаграждението;
 13. v Да не се разпространява умишлено невярна или подвеждаща информация, която може да накърни интересите на клиента.