ИЗЯВЛЕНИЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА НА АДА СОФТ ОДИТ ООД

МИСИЯ НА ФИРМАТА

 

Предоставяне на високопрофесионални одиторски услуги за защита на обществения интерес.

Фирмата декларира, че политиката и е разработена за изпълнение на отговорността, която професията на професионалния счетоводител има за опазване на обществения интерес.

Целта на фирмата е да въведе и поддържа система за контрол върху качеството, която да й осигури разумна степен на сигурност, че:

фирмата и нейният персонал спазват професионалните стандарти и регулаторните и правни изисквания; и

докладите, издадени от фирмата или съдружниците, отговорни за ангажимента, са подходящи за съответните обстоятелства.

Общоприетите морални ценности на фирмата включват стремежът на всички съдружници и служители на АДА СОФТ ОДИТ ООД   да се придържат към фундаменталните етични приципи на професионалните счетоводители:

ПОЧТЕНОСТ

ОБЕКТИВНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И НАДЛЕЖНО ВНИМАНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Тези ценности включват качество на услугата, своевременна и целесъобразна комуникация с клиента и колегиални професионални отношения в рамките на фирмата, подкрепени от почтеност, съзнателност и консултиране.

Предоставяне на останалите съдружници и на персонала учтиво съдействие, когато то е потърсено или необходимо, така че да им се помогне да се учат чрез споделеното познание или опит и да се повишава качеството на обслужване на клиентите;

Спазване изискванията за непрекъснато професионално развитие, включително поддържане на архив със съответните доказателства;

Недопускане на изоставане от актуалните събития и развития в професията, приложимата обща рамка за финансово отчитане и стандартите за изразяване на сигурност (като МСФО, МОС), практиките за оповестяване и счетоводно отчитане, контрола върху качеството, фирмените стандарти, както и съответните специфични за дадения отрасъл или клиент събития;

Третиране етичното поведение и качеството на услугите като основен приоритет; търговските съображения не следва да надделяват над качеството на извършваната работа;

Изучаване, разбиране и придържане към Кодекса на МФС;[1]

Разбиране на отговорността на фирмата и на лицата в нея за идентифициране, оповестяване и документиране на заплахите за независимостта, както и на процеса, който трябва да се следва, за да се обхванат и поставят под контрол идентифицираните заплахи;

Избягване на обстоятелства, при които независимостта може да бъде (или да изглежда, че е) компрометирана;

Спазване изискванията за непрекъснато професионално развитие, включително поддържане на архив със съответните доказателства;

 [1] Или етичния кодекс на организацията-членка