Опит

 

Опитът на екипа ни е в различни сектори на икономиката, както при изпълнението на финансов одит по закон, така и при изпълнение на договорни процедури свързани с проверка на разходи на проекти финансирани по различни източници.

 При одита на ГФО секторите, в които сме работили са:

 • строителство
 • селско стопанство
 • винопроизводство
 • търговия
 • лечебни заведения
 • производство на машини
 • медицински лаборатории
 • рекламни агенции
 • инвестицинни дружества
 • топлофикация
 • производство на хранителни продукти
 • и други

 

Опита ни в проверката на разходите на проекти е по различни ОП на ЕС, договори на България с ЕК, проекти финансирани от ФНИ, проекти финансирани от Фонд земеделие, Хоризонт 2020 и др.

 

Като други "договорни услуги" екипът ни има опит при одит на системи за финансово управление и контрол (СФУК) и изграждане на такива системи в бюджетни предприятия.

 

Друг безценен опит е в проследяване и описание на процеси свързани с изготвянето на техническо задание за софтуерни приложения.